Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod ENA801
  • Huvudområde Engelska

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökade färdigheter i engelska på akademisk nivå avseende skriftlig och muntlig produktion såväl som läs- och hörförståelse. Den riktar sig i första hand till studenter som i övrigt läser andra ämnen än engelska. Kursen erbjuder en genomgång av grundläggande grammatiska regler och en introduktion till övriga aspekter av akademisk kommunikation på engelska, med fokus på ordbokskunskap och akademiskt ordförråd, skrivregler, textstruktur, presentationsteknik och källanvändning.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2023