Text

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, flöden och volymer

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Västerås
 • Kurskod ELA205

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar.

Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.


Om kursen

Många medicintekniska utrustningar berör flöden och volymer. Syftet med denna kurs är att du ska skaffa dig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma riskminimering och ökad kvalitet vid kliniskt användande av denna typ av medicinteknisk utrustning i vården.

Kursen behandlar funktionen hos de vanligaste medicintekniska produkterna baserade på flöden och volymer i modern vårdmiljö för övervakning, diagnos och behandling av patienter. I anknytning till respektive produkt behandlas frågor om ökad kvalitet på mät- och behandlingsresultatet och hur risker minimeras vid användandet av utrustningen.

Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.


Du lär dig

 • uppbyggnad och funktion hos de i vården vanligaste medicintekniska produkterna som berör flöden och volymer och kan förklara orsaker till hur risker kan minskas och kvalitén i användningen av produkten ökas
 • beskriva hur invasivt- och ickeinvasivt blodtryck mäts korrekt och förklara orsaker till de felkällor som finns vid mätningen
 • beskriva undersökning med spirometri och förklara orsaker till de felkällor som finns vid mätningen
 • beskriva hur en ultraljudsbild skapas
 • beskriva blodflödesmätning med doppler
 • beskriva olika sätt att distribuera läkemedel intravenöst samt noggrannhet och risker med olika medicintekniska utrustningar för detta

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdu.se

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. Alla kompletteringar laddas upp på antagning.se.

De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du gjort din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor på antagning.se laddar du upp kopia på dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet behöver du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Många kurser kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men som har yrkeserfarenhet eller andra studier inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som gör det möjligt att klara kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

 • Utbildningar
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

När du fyllt i dokumenten laddar du upp dem på antagning.se.

Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se