Text

Utbildningsplan - Masterprogram i global strategi och management

Omfattning

120.0 hp

Programkod

AMM15

Giltig från

Hösttermin 2024

Beslutsinstans

Rektor

Akademi

EST

Diarienummer

2022/1583

Fastställd

2023-06-13

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete på en nationell och internationell marknad inom det företagsekonomiska området. Programmet syftar till att utbilda företagsekonomer som kan möta morgondagens internationella arbetsmarknad, men också en regional arbetsmarknad som i ökande utsträckning blir internationaliserad. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment och examinationer genomförs på engelska och att kurslitteraturen är engelskspråkig.

Innehåll

Programmet består av kurser inom företagsekonomi med inriktning mot internationell management och strategi. Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda delar som integreras. Lärande sker genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp. I studentens lärande främjas förmåga att reflektera, problematisera och analysera för att utveckla sitt vetenskapliga förhållningsätt.

År 1
Företagsekonomi:
Avancerade studier i global strategi, 7,5 hp*
Avancerade studier i management, 7,5 hp*
Ansvarsfull management för hållbara företagspraktiker, 7,5 hp
Ledning av digital transformation, 7,5 hp
Internationellt företagande och entreprenörskap, 7,5 hp
Företag och organisationer i en global era av utmaningar inom hållbarhet, 7,5 hp
Forskning i praktiken - avancerade studier inom metod, 15 hp*

År 2
Företagsekonomi:
Masteruppsats i företagsekonomi, 30 hp*

Valbart 30 hp

Företagsekonomi:
Managamentkonsulting och företagskommunikation, med verksamhetsförlagda studier, 15 hp
Övriga kurser i företagsekonomi. Platsgaranti enligt programschema.

Utlandsstudier, 30 hp (höst)

*Kursen bidrar till att uppfylla examenskravet om kurser på avancerad nivå inom inriktningen Global strategi och management.

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns under årskurs 2, termin 3. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Global strategi och management (Degree of Master of Science in Business Administration with Specialization in Global Strategy and Management)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Degree of Master of Science in Business Administration)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val studenten gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.