Text

Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Omfattning

300.0 hp

Programkod

GCE01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2022/2991

Fastställd

2014-09-11

Reviderad

2022-12-15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För civilingenjörsexamen i produkt- och processutveckling ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Målen för civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign är hämtade från högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom ämnet produkt- och processutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska.

Innehåll

Programmet är en gemensam bas för examination av ingenjörer inom produkt- och processutveckling. Inom programmet finns två inriktningar - inriktning Produktion och inriktning Produktdesign.

De första tre terminerna är gemensamma för båda inriktningarna. Därefter läser studenterna i huvudsak olika kurser beroende på vald inriknitng.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling:
Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
Material, 7,5 hp
Cad grundkurs, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp
Produktutveckling och design, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, 7,5 hp
Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Fysik:
Statik, krafter och jämvikt, 7,5 hp

Årskurs 2
Produkt- och processutveckling:
Hållfasthetslära och maskinelement, 7,5 hp
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp
Introduktion till Industri 4.0, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Inriktning Produktion
Produkt- och processutveckling:
Lean produktion, 7,5 hp

Miljöteknik:
Miljöteknik för ingenjörer, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Inriktning Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
CAD fördjupning, 7,5 hp

Fysik:
Dynamik, krafter och rörelse, 7,5 hp
 
Elektronik:
Elektronik grundkurs, 7,5 hp

Årskurs 3
Produkt- och processutveckling:
Kvalitetsutveckling, 7,5
Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Innovationsteknik i en industriell kontext, 7,5 hp

Inriktning Produktion
Produkt- och processutveckling:
Industriell robotteknik, 7,5 hp
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
Industriell processutveckling, 7,5 hp
Simulering av produktionssystem, 5 hp
Dataanalys i virtuell produktion, 2,5 hp

Fysik:
Dynamik, krafter och rörelse, 7,5 hp

Inriktning Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Datorstödd produktutveckling - konstruktion, 7,5 hp
Modellteknik och visualisering, 7,5 hp
Maskindynamik, 7,5 hp

Elektronik:
Mekatronik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Årskurs 4
Produkt- och processutveckling:
Verksamhetsstrategier, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Inriktning Produktion
Produkt- och processutveckling:
Visualiseing i Industri 4.0 miljö, 7,5
Produktionssystemutveckling, 7,5 hp
Industriell internet of things för tillverkningsindustrin, 7,5 hp
Supply Chain Management, 7,5 hp
Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer, 7,5 hp
Intelligenta fabriker, 7,5 hp
 
Inriktning Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp
Produkt- och processutveckling, 15 hp
Produktutveckling i globala och virtuella miljöer, 7,5 hp
Produktledning, 7,5 hp
Digitala och cirkulära affärsmodeller, 7,5 hp

Årskurs 5
Produkt- och processutveckling:
Kvalitetsledning, 7,5 hp

Inriktning Produktion
Produkt- och processutveckling:
Optimering av produktionsprocesser, 7,5 hp
Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp
Industriell excellens, 7,5 hp
Examensarbete för civilingenjörsexamen i produkt- och processutveckling - produktion, 30 hp
 
Inriktning Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Avancerad produktutveckling, 15 hp
Plattformsbaserad produktutveckling, 7,5 hp
Examensarbete för civilingenjörsexamen i produkt- och processutveckling - produktutveckling, 30 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Val sker inom programmet inför varje termin. Studenten väljer mellan två inriktningar: Produktion eller Produktdesign. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Civilingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Degree of Master of Science in Engineering - Product and Process Development)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.