Text

Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GHE03

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2022/2993

Fastställd

2020-10-14

Reviderad

2022-12-15

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Målen för högskoleingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign är hämtade från högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053)

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden inom produkt- och processutveckling och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom produkt- och processutveckling och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan inom och mellan grupper med olika sammansättning, synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med företag, samhälle och andra grupper och/eller i seminarier eller konferenser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv och övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, och
 • visa förmåga till ett innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur m.m. på både svenska och engelska.

Innehåll

Programmet är en gemensam bas för examination av ingenjörer inom produkt- och processutveckling. Inom programmet finns två profiler - Produktion och Produktdesign.

De första tre terminerna är gemensamma för båda profilerna. Därefter läser studenterna i huvudsak olika kurser beroende på vald profil.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling:
Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
Material, 7,5 hp
Cad grundkurs, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp
Produktutveckling och design, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, 7,5 hp
Matematik, grundkurs, 7,5 hp

Fysik:
Statik, krafter och jämvikt, 7,5 hp

Årskurs 2
Produkt- och processutveckling:
Hållfasthetslära och maskinelement, 7,5 hp
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp
Introduktion till Industri 4.0, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Profil - Produktion
Produkt- och processutveckling:
Lean produktion, 7,5 hp

Miljöteknik:
Miljöteknik för ingenjörer, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Profil - Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
CAD fördjupning, 7,5 hp

Fysik:
Dynamik, krafter och rörelse, 7,5 hp

Elektronik:
Elektronik grundkurs, 7,5 hp

Årskurs 3
Produkt- och processutveckling:
Kvalitetsutveckling, 7,5

Innovationsteknik:
Innovationsteknik i en industriell kontext, 7,5 hp

Profil - Produktion

Produkt- och processutveckling:
Industriell robotteknik, 7,5 hp
Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
Industriell processutveckling, 7,5 hp

Simulering av produktionssystem, 5 hp
Dataanalys i virtuell produktion, 2,5 hp
Examensarbete, Innovativ produktion, 15 hp

Profil - Produktdesign

Produkt- och processutveckling:
Datorstödd produktutveckling - konstruktion, 7,5 hp
Modellteknik och visualisering, 7,5 hp
Maskindynamik, 7,5 hp
Examensarbete, Produktutveckling - konstruktion 15hp

Elektronik:
Mekatronik, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete

Val inom programmet

Val sker inom programmet inför varje termin. Studenten väljer mellan två profiler: Produktion eller Produktdesign. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Degree of Bachelor of Science in Engineering - Product and Process Development)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.