Text

Utbildningsplan - Magisterprogram i företagsekonomi

Omfattning

60.0 hp

Programkod

AGM06

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2022/2843

Fastställd

2020-11-24

Reviderad

2022-11-29

Särskild behörighet

X

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måst uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi varav 15 hp redovisning på G2F nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Magisterprogrammet i företagsekonomi syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen ska ge möjlighet till fördjupning inom olika områden inom företagsekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för forskarutbildning.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
  • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Innehåll

Utbildningen innehåller två valbara inriktningar med kurser på avancerad nivå i företagsekonomi. Du kan antingen inrikta dina studier i  organisation och management eller redovisning och styrning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i företagsekonomi.

Gemensamma kurser 37,5 hp företagsekonomi:
Projekt, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp
Företagsekonomisk forskning i praktiken, 15 hp
Magisteruppsats i företagsekonom i, 15 hp

Inriktning organisation och management
Företagsekonomi:
Introduktion till avancerade managementstudier, 7,5 hp
Nutida perspektiv på managementstudier, 7,5 hp
Företagande i samhället, 7,5 hp

Inriktning redovisning och styrning
Företagsekonomi:
Strategisk ekonomistyrning utifrån ett ledningsperspektiv, 7,5 hp
Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv, 7,5 hp
Modern redovisning och revision, 7,5 hp

Val inom programmet

Inriktning mot organisation och management eller redovisning och styrning väljs då studenten söker till programmet. Inom varje inriktning ingår kurser med koppling till den valda inriktningen. Studenten behöver därför inte välja kurser utan antas till en inriktning med platsgaranti till de kurser som ingår i inriktningen. Platsgarantin gäller under förutsättning att studenten är behörig. Kurserna inom programmet ges på halvfart vilket möjliggör studier på halvfart, för mer information kontakta studievägledare eller programsamordnare.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller
fordringarna för följande examen:

  • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Master of Science (60 credits) in Business Administration)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.