Text

Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

Omfattning

60.0 hp

Programkod

ZOJ27

Giltig från

Hösttermin 2023

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2020/2726

Fastställd

2021-04-22

Reviderad

2022-11-22

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildning på avancerad nivå utgår från kunskaper inom utbildning på grundnivå och innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor gällande att:

 • ytterligare utveckla förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Studenten ska efter fullgjorda studier på specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som specialistsjuksköterska inom primärvård: barnhälsovård och elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet eller vårdcentral.

Lokala mål

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationer

Nedan följer de mål som finns i högskoleförordningens examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen respektive magisterexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar).

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, 
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan ske på engelska. Svensk och engelsk litteratur används.

Innehåll

Programmet består huvudsakligen av kurser inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Denna vetenskap kännetecknas av helhetssyn på människan, med fokus på hur hälsa kan bevaras och hur lidande och sjukdom hanteras. Den innefattar även människors resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden ur ett närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv. Därutöver ingår folkhälsovetenskap med fokus på livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens, arbetslivets och hälsosystemets betydelse för befolkningens hälsa. Denna vetenskap studerar hur dessa faktorer kan kartläggas, analyseras och påverkas. Programmets kursinnehåll innefattar även medicinsk vetenskap med fokus på de medicinska vårdbehov som bedöms, planeras, behandlas och utvärderas inom primärvård. I programmet finns en avgränsning gällande primärvård avseende att den omfattar barnavårdscentral, elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet och vårdcentral.

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda delar som integreras. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar minst 10,5 hp. Lärande sker genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp. I studentens lärande främjas förmåga att reflektera, problematisera och analysera för att utveckla sitt vetenskapliga och professionella förhållningsätt.

År 1
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
Specialistsjuksköterskors kärnkompetenser inom primärvård 7,5 hp
Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård och elevhälsa 22,5 hp (varav 7,5 hp inom medicinsk vetenskap)

eller

Specialistsjusköterskors hälsofrämjande hälso- och sjukvård i hemmet, 22,5 hp (varav 7,5 inom medicinsk vetenskap)

eller
Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande arbete på vårdcentral 22,5 hp (varav 7,5 hp inom medicinsk vetenskap)


Examensarbete med inriktning mot primärvård: barnhälsovård och elevhälsa, magister, 15 hp

eller

Examensarbete med inritkning mot primärvård: hälso- och sjukvård i hemmet, magister, 15 hp

eller

Examensarbete med inriktning mot primärvård: vårdcentral, magister, 15 hp

 

Folkhälsovetenskap:
Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvård, 7,5 hp

 

Val inom programmet

Inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet eller vårdcentral väljs då studenten söker till programmet. Inom inriktningen barnhälsovård och elevhälsa läser studenterna kursen Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård och elevhälsa (22,5 hp). Inom inriktningen hälso- och sjukvård i hemmet läser studenterna kursen Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande hälso- och sjukvård i hemmet. Inom inriktningen vårdcentral läser studenterna Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande hälso- och sjukvård på vårdcentral (22,5 hp). Viss samläsning sker mellan de tre kurserna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna
för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot primärvård: barnhälsovård och elevhälsa (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing in Primary Health Care - Child and School Health Care) eller
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot primärvård: hälso- och sjukvård i hemmet (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing in Primary Health Care - Home Health Care) eller
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot primärvård: vårdcentral (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing in Primary Health Care - Health Care Centre)
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing).

Om studenten väljer att inte slutföra en viss kurs, kan det påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på högskolans hemsida.