Text

Utbildningsplan - Fysioterapeutprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GTV01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2022/0085

Fastställd

2014-02-27

Reviderad

2022-01-18

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Mål för utbildning på grundnivå (1 kap. 8 § högskolelagen)
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utvecklas studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmågan att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för fysioterapeutprogrammet (utöver de allmänna målen i 1 kap. 8 § HL)
Efter fullgjorda studier på fysioterapeutprogrammet ska studenten visa sådan kunskap, färdighet och värderingsförmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut och för filosofie kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi. Studenten ska tillägna sig ett beteendemedicinskt synsätt som innebär fokus på samspelet mellan människors vardagsbeteende, medicinska/biologiska och psykosociala faktorer i hälsa och alla faser av sjukdomsutvecklingen.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om relevanta författningar, och
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående och andra grupper,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska men del av kurslitteraturen är på engelska.

Innehåll

Fysioterapeutprogrammet består av både teoretiska och kliniska studier. Programmets huvudområde är fysioterapi som handlar om att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar och beteenden som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga, aktiviteter och delaktighet. Programmet har en beteendemedicinsk inriktning, vilket innebär fokus på samspelet mellan människors vardagsbeteenden, medicinska/biologiska och psykosociala faktorer i hälsa och alla faser av sjukdomsutveckling. Inom detta synsätt beaktas såväl biologiska som psykologiska och sociala aspekter på hälsa och sjukdom.
 
Huvudområdet fysioterapi läser man under alla årskurser, totalt omfattande 132 hp. I kurserna tillämpas ett beteendemedicinskt synsätt. År ett inleds med studier om fysioterapi som vetenskap och profession samt vetenskaplig metodik och fortsätter med studier om människans rörelse, aktivitet och delaktighet genom hela livsloppet ur fysiska, psykiska och sociala perspektiv. År två fokuserar på fysioterapeutiska metoder för undersökning samt fördjupning inom vetenskaplig metod. År tre fokuserar på fysioterapeutiska metoder för åtgärder och utvärdering samt förändringsarbete på organisationsnivå. Under det tredje året genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) i fysioterapi omfattande 15 hp. Kliniska studier där fysioterapi är integrerat med ett beteendemedicinskt synsätt ingår som en betydande del i utbildningen. Dessa omfattar 40,5 hp där största delen är verksamhetsförlagd utbildning som bedrivs i samverkan med kommuner, landsting, privata aktörer och myndigheter.

I år ett och två ingår även medicinsk vetenskap där man studerar den friska människans uppbyggnad och funktion, sjukliga tillstånd inklusive livsstilsrelaterade sjukdomar, diagnostik och behandling med fokus på rörelsefunktion. Under år ett och två ingår psykologi där man studerar varseblivning, tänkande, vilja och känsloliv, medvetande och individens livslopp med fokus på rörelsefunktion. Under alla tre år ingår folkhälsovetenskap där man bland annat studerar folkhälsovetenskap ur ett globalt hälsoperspektiv samt i relation till arbetet som fysioterapeut.

Studierna är omväxlande med föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, fältstudier samt studiehandledningsstyrda kliniska studier och syftar till att stimulera ett aktivt lärande och förmåga till eget ansvar för personlig och professionell utveckling.

Årskurs 1
Fysioterapi
Fysioterapi: Profession och vetenskaplig metodik, 12 hp
Fysioterapi: Motorisk utveckling och hälsa - för barn och äldre, 10,5 hp
Fysioterapi: Rörelsevetenskap, 12 hp *

Medicinsk vetenskap
Anatomi och fysiologi, 18 hp
Sjukdomslära med inriktning mot och ortopedi och medicin, 7,5 hp

Årskurs 2
Fysioterapi
Fysioterapi: Metoder för undersökning - preklinisk kurs, 15 hp
Fysioterapi: Metoder för undersökning - klinisk kurs, 18 hp *
Fysioterapi: PM inför examensarbete, 4,5 hp
Fysioterapi: Bedöma, ordinera och utvärdera individanpassad fysisk träning, 7,5 hp 

Medicinsk vetenskap
Sjukdomslära med inriktning mot neurologi och psykiatri, 7,5 hp

Psykologi
Hälsopsykologi för fysioterapeuter, 7,5 hp

Årskurs 3
Fysioterapi
Fysioterapi: Metoder för åtgärder - preklinisk kurs, 7,5 hp
Fysioterapi: Metoder för åtgärder och utvärdering - klinisk kurs, 15 hp *
Fysioterapi: Organisatoriskt perspektiv på hälso- och sjukvård, 7,5 hp
Fysioterapi: Klinisk kurs med ämnesfördjupning, 7,5 hp *

Fysioterapi: Examensarbete med inriktning mot beteendemedicin, 15 hp *

Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap: Samhällsperspektiv och global hälsa, 7,5 hp

* Kursen tillhör huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Fysioterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy with Specialization in Behavioural Medicine)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.