Text

Utbildningsplan - Förskollärarprogrammet

Omfattning

210.0 hp

Programkod

GFE01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2020/2679

Fastställd

2013-01-30

Reviderad

2021-12-14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

För att uppnå förskollärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. 8 § i Högskolelagen. Därutöver gäller de nationellt fastställda målen för förskollärarexamen angivna nedan under denna rubrik (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten:

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och består av följande utbildningsområden:

 • förskolepedagogiskt område 120 högskolepoäng, vari ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår,
 • utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng,
 • verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i det förskolepedagogiska området som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Progressionen i förskollärarutbildningen
Programmet består av tre delar, där det i första delen handlar om att grundlägga; i den andra att befästa; och i den tredje att fördjupa kunskaper och färdigheter och förmågor att självständigt arbeta som förskollärare i en omvärld i ständig förändring.

I den grundläggande delen introduceras förskolan ur olika perspektiv och studenten får möjlighet att grundlägga kunskaper för den kommande yrkesrollen, dess kontext och uppdrag i ett mer övergripande sammanhang. Grundläggande teorier kring kunskap, lärande, utveckling och utbildning sätts i relation till både den enskilde studenten, förskolan och förskolebarnet.

I den andra delen befäster och utvecklar den studerande kunskaper, färdigheter och förmågor som rör olika ämnesområden, didaktisk kompetens, professionen och vetenskapligt förhållningssätt. Studenten grundlägger kunskaper inom olika ämnesområden som är relevanta för förskollärarens uppdrag samt befäster de kunskaper som rör förskolans pedagogik och didaktik. Här möter den studerande ett innehåll som tydligare riktar sig mot gruppen av olika barn och läraren som professionell didaktiker i förskolan. 

Den tredje och fördjupande delen innebär att studenten återigen möter förskolans olika lärandemiljöer och får genom analyser och kritisk granskning relatera dessa till kvalitet, utvärdering och utveckling. Förmågan att leda och styra en pedagogisk verksamhet med dess komplexitet kräver också fördjupat kunnande kring förskolans uppdrag ur olika perspektiv, vilket denna del möjliggör. Här fördjupas även didaktiken inom de olika ämnesområdena. Studenten visar på sin fördjupade kunskap genom att visa på sin självständighet för det kommande yrket, mot bakgrund av de tidigare kurserna i programmet, genom att dels genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete men även kunna visa på sina kunskaper och förmågor som kräver samverkan i förskolan i både specifika och allmänna sammanhang.

Utbildningsvetenskaplig kärna
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för förskollärare. Kurserna anknyter till den kommande yrkesutövningen med följande innehåll:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
 • utvärdering och utvecklingsarbete.

Förskolepedagogiskt område
Det förskolepedagogiska området omfattar kurser som ger goda kunskaper om barns utveckling och lärande, förskolans organisation och dess fostrande uppdrag samt ämnesdidaktiska kunskaper inom olika områden knutna till förskolans utbildning såsom läs- och skrivinlärning, matematikinlärning, barns kommunikation och språkutveckling, naturorientering och teknik samt praktiska och estetiska lärprocesser. Leken som pedagogiskt verktyg betonas genomgående då leken har stor betydelse för barns kunskapsutveckling och omvärldsförståelse.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och det förskolepedagogiska området ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:

 • ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning
 • ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet
 • verksamhetsplanering/lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument
 • exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik
 • bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant
 • utvärdering

Studierna knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är knutna till det förskolepedagogiska området och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:

 • Planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning
 • Auskultation och observation i samband med verksamhet i förskolans vardag
 • Deltagande vid övningsförskolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges

Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Den längre och avslutande VFU-perioden knyter samman utbildningens alla delar och utmynnar i en praktisk yrkesteori.

Samverkan med övningsförskola
I samband med studiestarten söker varje student sin övningsförskoleplacering i en särskild databas - VFU-portalen. Samarbetet mellan universitetet och kommun/friskola regleras i ett av universitetet skrivet avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin övningsförskola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen och fältstudierna. Fältstudierna innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med övningsförskolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik att samverka.

Genom den kontinuerliga kontakten med övningsförskolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på övningsförskolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar övningsförskolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på universitetet efter samråd med övningsförskolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras också genom den praktiska yrkesteorin. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Självständigt arbete (examensarbete)
Det självständiga arbetet ger studenten möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan, det förskolepedagogiska området samt verksamhetsförlagda studier. Det självständiga arbetet i förskollärarprogrammet omfattar 15 högskolepoäng och genomförs som ett sammanhållet arbete på grundnivå.

Årskurs 1
Förskolepedagogiskt område
Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv, 7,5 hp
Barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 hp
Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Utveckling och lärande (förskollärare), 7,5 hp
Didaktik, utbildningsväsendet och förskola: förutsättningar för förskollärares uppdrag, 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i förskolan, 7,5 hp
Vetenskapsteori för förskollärare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - förskollärare, 7,5 hp

Årskurs 2
Förskolepedagogiskt område
Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan, 7,5 hp
Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv, 7,5 hp
Att möta barns språk i förskolan, 7,5 hp
Matematik i förskolan, 7,5 hp
Förskollärarens uppdrag och ansvar i undervisning och utbildning, 7,5 hp
Barns samspel och lärande i förskolan, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Uppföljning och analys av lärande och utveckling, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - förskollärare, 7,5 hp

Årskurs 3
Förskolepedagogiskt område
Kvalitativa förskolemiljöer - fördjupade förskolepedagogiska och ämnesdidaktiska perspektiv, 22,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering - förskolan, 7,5 hp
Specialpedagogik - förskollärare, 7,5 hp
Forskningsmetod - förskollärare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskollärare, 15 hp

Årskurs 4
Förskolepedagogiskt område
Förskolan i samverkan, 7,5 hp
Självständigt arbete - förskollärare, 15 hp
Hållbar förskola, 7,5 hp

Val inom programmet

För student antagen till förskollärarprogrammet gäller obligatoriska studier enligt ovan. Student på förskollärarprogrammet garanteras plats på kurser omfattande 30 hp per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Förskollärarexamen (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens universitet har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.

De akademier som är verksamma i lärarutbildningen ansvarar för kvalitet, ämnesinnehåll, didaktiskt innehåll, studievägledning och forskningsutveckling inom sitt område.