Text

Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Omfattning

300.0 hp

Programkod

YCT01

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/3104

Fastställd

2012-11-22

Reviderad

2021-12-09

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målen för civilingenjörsprogrammet i energisystem har utgångspunkten i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om energiteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom energiteknik, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar inom energiteknik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

De huvudsakliga undervisningsspråken är svenska och engelska. De tre första åren är det huvudsakliga undervisningsspråket svenska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är svenska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på engelska och vissa kurser kan i sin helhet ges på engelska. De två avslutande åren är det huvudsakliga undervisningsspråket engelska, vilket innebär att språket i schemabundna aktiviteter och examination normalt är engelska. Obligatorisk litteratur kan dock vara på svenska och vissa kurser kan i sin helhet ges på svenska.

Innehåll

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är en femårig teknisk utbildning inom teknikområdet energiteknik. Tyngdpunkten i civilingenjörsprogrammet i energisystem är studier av hela energisystem, innefattande energisystemets komponenter, hur dessa samverkar med varandra och systemets sammantagna egenskaper och funktion. Utbildningen inleds med de baskunskaper som en ingenjör behöver, exempelvis grundläggande energiteknik, vetenskaplig metod och matematik. Därefter läses kurser som ger den grundläggande fysikaliska och tekniska förståelsen av energiomvandlingar exempelvis termodynamik, strömningsteknik och värmeöverföring, samt grundläggande fysikkurser så som elektromagnetiska kretsar och fält. Större delen av andra och tredje året ges tillämpade kurser som bl.a. berör funktion, dimensionering, optimering av exempelvis vindkraft, elkraftsteknik,värmepumpar, solfångare och kraftvärmeverk. Dessutom ges fördjupade kunskaper i matematik samt organisationslära. Under fjärde och femte året studeras olika energisystem där metoder som modellering, simulering, optimering och diagnostik av energisystem. Stor tonvikt läggs även på studier av långsiktigt hållbara energisystem och städer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Inom utbildningen används undervisningsformer som föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Examination sker i form av t.ex. skriftliga inlämningar, tentamen och muntliga redovisningar. Examination kan ske individuellt och i grupp.

Årskurs 1
Energiteknik:
Introduktion till energisystem, 7,5 hp
Elkunskap, 7,5 hp
Solenergi, 7,5 hp
Tillämpad termodynamik, 7,5 hp
Industriell förbränning och bränslen, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, 7,5 hp
Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Övriga ämnen:
Introduktion till universitetsstudier, 7,5 hp

Årskurs 2
Energiteknik:
Värmeöverföring, 7,5 hp
Strömningsteknik, 7,5 hp
Vind- och vattenkraft, 7,5 hp
Elkraftteknik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp

Fysik:
Elektromagnetiska kretsar, 7,5 hp
Elektromagnetiska fält, 7,5 hp

Årskurs 3
Energiteknik:
Styr- och reglerteknik i energisystem, 7,5 hp
Kraftvärmesystem och produktionsplanering, 7,5 hp
Turbinteknik och avancerade system, 7,5 hp
Elektriska maskiner, 7,5 hp
Elektriska transmissionssystem, 7,5 hp
Projektkurs i energiteknik, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära och statitstisk teori, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Organisation, 7,5 hp

Årskurs 4
Energiteknik:
Byggnader och energisystem, 7,5 hp
Modellering och simulering av energisystem, 7,5 hp
Optimering av energisystem, 7,5 hp

Miljöteknik:
Hållbara städer och infrastruktur, 7,5 hp
Resursåtervinning och avfallshantering, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering med Python, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Ekonomiska kalkyler och intern styrning, 7,5 hp

Årskurs 5
Energiteknik:
Avancerade energisystemstudier, 7,5 hp
Diagnostik i elsystem, 7,5 hp
Energisystem för städer och industri - projekt, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Miljöteknik:
Behandling och hantering av avloppsvatten, 7,5 hp

Val inom programmet

Vissa kurser har platsgaranti, medan andra kurser söks i konkurrens med andra studenter. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Mer information om vilka kurser som innehåller obligatoriska moment för examen och vilka valbara kurser som erbjuds, ges i samband med valinformationen varje termin. Studenten uppmanas här att noggrant följa den information han/hon får av sin värdakademi.

Som student på ett utbildningsprogram garanteras du plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier, men dina valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Civilingenjörsexamen - Energisystem (Master of Science in Engineering - Energy System)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.