Text

Utbildningsplan - Ekonomprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKE02

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/3101

Fastställd

2012-01-18

Reviderad

2021-12-09

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för självständigt arbete som ekonom med respektive inriktning.

Ekonomprogrammet syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom ekonomer sysselsätts inom en rad olika områden är målsättningen att programmet ska ge dels en god bas och fördjupning inom företagsekonomi och ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi, dels en möjlighet till fördjupning inom valfria ämnen. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare studier på magister- och forskarnivå.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur som används är till stor del engelskspråkig, men det varierar mellan olika kurser. Vissa inriktningar, t.ex. nationalekonomi, kan helt eller delvis bestå av kurser på engelska.

Innehåll

Ekonomprogrammet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom ekonomiområdet. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng, handelsrätt om minst 15 högskolepoäng och statistik om minst 15 högskolepoäng.

De två första terminerna följer en fast studiegång som ska ge studenten grundläggande kunskaper i de ekonomiska ämnena och spegla olika aspekter på desamma. Under andra året kan studenten profilera sig inom ett av kunskapsområdena organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning eller företagsekonomi med digital inriktning. Studenten läser även statistik samt kurser i nationalekonomi. Årskurs 3 innebär ytterligare val av fördjupningskurser inom företagsekonomi eller nationalekonomi samt valfria kurser från universitetets övriga utbud av kurser. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats som är ett självständigt arbete där en grupp studenter själva väljer ämne och metod. Studenten skapar under programmet sin egen profil genom sitt val av kurser och ämne för kandidatuppsats. Studenter kommer i mån av plats ges möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vissa kurser.

Studierna är upplagda med en stegring av kunskaper och färdigheter för varje år. Undervisningen är upplagd så att studenten praktiskt tillämpar de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Programmet innebär ett vetenskapligt arbetssätt som bl.a. innebär ett självständigt kritiskt tänkande och en systematik i arbetet. I samtliga kurser ingår moment där studenten samarbetar i grupp med andra studenter. Kurserna läses antingen en kurs i taget på helfart eller flera kurser parallellt över en längre period. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, som t.ex. skriftliga, muntliga, individuella eller i grupp.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Företagsekonomi grundkurs, 30 hp

Handelsrätt:
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp

Nationalekonomi:
Mikroekonomi 1, 7,5 hp
Mikroekonomi 2, 7,5 hp

Årskurs 2
Nationalekonomi:
Makroekonomi 1, 7,5 hp
Makroekonomi 2, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Uppsats och metod, 7,5 hp

Statistik:
Statistik och kvantitativa undersökningar, 15 hp

Valbart 22,5 hp
Företagsekonomi:
Management, 22,5 hp
Marknadsföring 2, 22,5 hp
Redovisning - externt och internt perspektiv, 22,5 hp
Digital verksamhetsutveckling med IT, 22,5 hp

Årskurs 3
Valbart 45 hp
Företagsekonomi:
Valbara kurser i företagsekonomi. Platsgaranti enligt programschema. 

Handelsrätt:
Associationsrätt, 7,5 hp
Kredit- och obeståndsrätt, 7,5 hp
Beskattningsrätt, 15 hp

Nationalekonomi:
Finansteori, 7,5 hp*
Intermediate microeconomics, 7,5 hp
Ekonometri, 7,5 hp
Labour economics, 7,5 hp
Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Globalization and international trade, 7,5 hp*

Valbart 15 hp
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

*Klassas också som företagsekonomi

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Behörighet för att fortsätta till nästa termin inom programmet beror på antalet avklarade poäng på programkurserna och framgår av respektive kursplan. Studentens valmöjligheter begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns under årskurs 2 och 3. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna leder fram till att studenten uppfyller fordringarna för en av följande examina:

  • Ekonomie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science in Business and Economics)
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi (Degree of Bachelor of Science in Economics)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.