Text

Utbildningsplan - Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik

Omfattning

120.0 hp

Programkod

ZKS21

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/3021

Fastställd

2011-10-10

Reviderad

2021-11-18

Särskild behörighet

Teknisk examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6.

I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av högskoleutbildade på masternivå med de kunskaper som programmet ger,
 • att ge internationellt användbar och eftersökt kunskap inom produktion och logistik, sett i ett helhetsperspektiv,
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt
 • att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt inom forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.
Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom modern produktion och logistik, inbegripet såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling som väsentligt fördjupade kunskaper,
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på verktyg och processer för effektiv produktion och logistik, som är hållbara ur ett livscykelperspektiv, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom produktion och logistik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i direkt dialog med företag, samhälle och andra grupper och/eller i seminarier eller konferenser, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet i näringsliv eller offentlig sektor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom produkt- och processutveckling göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom produkt- och processutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination, litteratur m.m.

Innehåll

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, är en tvåårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. År 1 fokuserar på vetenskaplig metod, digitalisering inom produktion, produktions- och logistikplanering och försörjningsledning. År 2 fokuserar på produktionssystemutveckling och underhåll och avslutas med ett examensarbete.

Programmet ger djupgående kunskap inom processer och metoder för produktutveckling inom ämnesområdet produkt- och processutveckling, och ger behörighet till forskarutbildning.

Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.

Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd.

Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis. Träning i samverkan inom och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

Årskurs 1
Produkt- och processutveckling:
Introduktion till produktion och logistik, 5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Industriell internet of things för tillverkningsindustrin, 5 hp
Big data och maskininlärning på molnapplikationer för industriella applikationer, 7,5 hp
Simulering av produktionssystem, 5 hp
Visualisering för Industri 4.0, 7,5 hp
Supply Chain Management, 7,5 hp
Intelligenta fabriker, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Sannolikhetslära, 7,5 hp

Årskurs 2
Produkt- och processutveckling:
Industriell excellens, 7,5 hp
Optimering av produktionsprocesser, 7,5 hp
Produktionssystemutveckling, 7,5 hp
Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp
Examensarbete, Innovativ produktion, 30 hp

Val inom programmet

Innan utbildningen påbörjas ska studenten utifrån utbildningsplanen och med hänsyn tagen till sina förkunskaper göra en individuell studieplan för hela utbildningsperioden. Studenten får stöd och studievägledning i det arbetet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet Produkt- och processutveckling (Master of Science (120 credits) in Product and Process Development)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.