Text

Utbildningsplan - Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Omfattning

330.0 hp

Programkod

GAM02

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2013-01-30

Reviderad

2021-10-14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

För att uppnå ämneslärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. 8 § i Högskolelagen. Därutöver gäller de nationellt fastställda målen för ämneslärarexamen angivna nedan under denna rubrik (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också:
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. För kurser i ämnet engelska är undervisningsspråket engelska. Det förekommer också kurser inom andra ämnen, exempelvis matematik, med undervisningsspråk engelska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 högskolepoäng och består av följande utbildningsområden:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng
 • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan omfattande minst 180-210 högskolepoäng i två ämnen
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne
 • Två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera minst 15 högskolepoäng
Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i ämnesstudierna som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsvetenskapliga kärnan
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för lärare. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till den kommande yrkesutövningen och omfattar 60 högskolepoäng med följande innehåll:
 • Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
 • Läroplansteori och didaktik
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Utveckling, lärande och specialpedagogik
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • Bedömning och betygsättning
 • Utvärdering och utvecklingsarbete
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar kurser i skolväsendets ämnen. För gymnasieskolan (300 högskolepoäng) erbjuds följande ämnen:
 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen.

Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng. För svenska krävs alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesstudierna ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:
 • Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning
 • Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet
 • Lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument
 • Exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik
 • Bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant
 • Utvärdering
Studierna i området/ämnet knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:
 • Planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning
 • Auskultation och observation i samband med verksamhet i skolans vardag
 • Deltagande vid övningsskolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges
Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Den längre och avslutande VFU-perioden knyter samman utbildningens alla delar och utmynnar i en praktisk yrkesteori.

Samverkan med övningsskola
I samband med studiestarten söker varje student sin övningsskoleplacering i en särskild databas - VFU-portalen. Samarbetet mellan universitetet och kommun/friskola regleras i ett av universitetet skrivet avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin övningsskola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen och fältstudierna. Fältstudierna innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med övningsskolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik att samverka.

Genom den kontinuerliga kontakten med övningsskolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på övningsskolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar övningsskolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på universitetet efter samråd med övningsskolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska också, för att knyta ihop utbildningen, i den sista VFU-kursen skriva fram sin praktiska yrkesteori, ett dokument där studenten visar kunskap om kopplingen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund samt sina didaktiska perspektiv och sitt praktiskt pedagogiska förhållningssätt. Den praktiska yrkesteorin ger ytterligare underlag för att kvalitativt säkerställa examinationen av VFU 3 i relation till kursens lärandemål. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Självständigt arbete (examensarbete)
Det självständiga arbetet ger studenten möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier samt verksamhetsförlagda studier.

Det självständiga arbetet i ämneslärarprogrammet inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera. De självständiga arbetena genomförs inom ramen för vardera ämnesfördjupningen.

Möjliga ämneskombinationer:
 • Svenska 120 hp/Engelska 90 hp
 • Svenska 120 hp/Svenska som andraspråk 90 hp
 • Matematik 120 hp/Engelska 90 hp
 • Matematik 120 hp/Teknik 90 hp 
Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp
Utveckling och lärande - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska 
Introduktion till svenska språket för ämneslärare, 15 hp
Språkets sociala kontext, 7,5 hp
Retorik för lärare, 7,5 hp

eller 

Matematik
Tal, algebra och funktioner för lärare 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Geometri med problemlösning för lärare, 7,5 hp 

Årskurs 2
Ämnesstudier ämne 2, 2 x 30 hp
Engelska
Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
Engelska 1: Litteratur 1, 7,5 hp
Engelska 1: Engelsk språkdidaktik 1, 7,5 hp
Engelska 1: Språkvetenskap 1, 7,5 hp
Engelska 2: Engelsk språkdidaktik 2, 7,5 hp
Engelska 2: Akademisk kommunikation, 7,5 hp
Engelska 2: Litteratur 2, 7,5 hp
Engelska 2: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

eller

Svenska som andraspråk
Invandring och kulturmöten, 7,5 hp 
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 
Andraspråksinlärning, 7,5 hp 
Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 
Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp 
Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp 
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp 
Litteratur i andraspråksundervisning, 7,5 hp 

eller

Teknik 
Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp 
Produktutveckling 1 för lärare, 5,5 hp 
Didaktisk introduktion till design och produktutveckling, 2 hp 
CAD grundkurs, 7,5 hp 
Industridesign, introduktion, 7,5 hp 
Elkunskap för lärare, 7,5 hp 
Teknikdidaktik för ämneslärare, 7,5 hp 
Miljöteknik för lärare, 7,5 hp 
Produktionsteknik, 7,5 hp 

Årskurs 3
Utbildningsvetenskaplig kärna
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
Bedömning och betygssättning - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
Specialpedagogik - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska 
Grammatik och semantik, 7,5 hp 
Litteratur och samtid, 7,5 hp 
Svenska språket förr och nu, 7,5 hp 
Språkbeskrivning och textanalys, 7,5 hp 

eller 

Matematik
Diskret matematik, 7,5 hp 
Matematikdidaktik med fokus på matematiska förmågor och uppföljning av elevers lärande för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp 
Sannolikhetsteori och statistik för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp 
Matematikdidaktik med fokus på utforskande och konkreta undervisningsmetoder för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp 

Årskurs 4 
Utbildningsvetenskaplig kärna 
Utvärdering och utvecklingsarbete - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp 
Forskningsmetod för lärare - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp 

Ämnesstudier ämne 1, 45 hp 
Svenska 
Introduktion till litteraturvetenskapen och litteraturämnets didaktik, 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - historiska perspektiv I, 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II, 7,5 hp 
Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv, 7,5 hp
Roman och novell, 7,5 hp
Lyrik och drama, 7,5 hp

eller 

Matematik 
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp 
Matematikdidaktisk planering, organisation och utvärdering, 7,5 hp 
Problemlösning för ämneslärare, 7,5 hp 
Differentialekvationer och numeriska metoder för lärare, 7,5 hp
Analysens grunder för ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
Introduktion till algebraiska strukturer för ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

Årskurs 5 
Ämnesstudier ämne 2, 30 hp 
Engelska 
Engelska 3: Engelsk språkdidaktik 3, 5 hp
Engelska 3: Litteratur 3 för ämneslärare, 5 hp
Engelska 3: Språkvetenskap 3 för ämneslärare, 5 hp
Engelska 3: Självständigt arbete engelska, 15 hp 

eller 

Svenska som andraspråk 
Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp 
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp
Självständigt arbete i svenska som andraspråk för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp 

eller 

Teknik 
Energiteknik för ämneslärare, 7,5 hp 
Byggteknik för ämneslärare, 7,5 hp 
Självständigt arbete i teknik för ämneslärare, 15 hp 

Ämnesstudier ämne 1, 15 hp
Svenska
Valbart 
Examensarbete i svenska språket, 15 hp 
Examensarbete i litteraturvetenskap, 15 hp 

eller 

Matematik 
Självständigt arbete i matematik för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - ämneslärare, 15 hp

Val inom programmet

För student antagen till ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan gäller obligatoriska studier enligt ovan. För student med undervisningsämne engelska rekommenderas eventuella utlandsstudier i aktuellt språkområde.

Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Upper Secondary Education, 300 credits)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens universitet har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns bland annat tillgängliga via universitetets webbplats.

De akademier som är verksamma i lärarutbildningen ansvarar för kvalitet, ämnesinnehåll, didaktiskt innehåll, studievägledning och forskningsutveckling inom sitt område.

Till toppen