Text

Utbildningsplan - Internationella marknadsföringsprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKV08

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2015-09-30

Reviderad

2021-09-29

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målet med internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) är att ge studenterna breda och djupa kunskaper om företag och deras agerande på sina marknader, samt färdigheter inom analys och insamling av information som är viktig för företag när de fattar beslut om sina affärer och agerande på sin marknad.

Programmet ger studenten möjlighet att förvärva och utveckla språkfärdigheter, teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personliga egenskaper. Detta för att ge studenten bästa möjliga förutsättningar att kunna arbeta i internationella verksamheter med kvalificerade arbetsuppgifter. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska också förbereda studenten för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker oftast på svenska, men vissa kurser ges på engelska. När studenten läser profilspråk sker undervisning på det språket och vid utlandsstudier sker undervisningen på det språk som är undervisningsspråk vid det utländska lärosätet.

Innehåll

Internationella marknadsföringsprogrammet har en pedagogisk idé som bygger på övertygelsen att inlärning och utveckling i första hand är ett resultat av aktivitet hos den som lär och att det sker i samspel med den som lär ut, vilket innebär att studenten lär sig att ta eget ansvar för sina studier och får ett bättre lärande. Studenten utvecklar egenskaper som gör att han/hon klarar av att hantera den osäkerhet som ofta präglar kvalificerade arbetsuppgifter, särskilt i internationella verksamheter.

Programmet har en tydlig näringslivskoppling. Studietiden innehåller gästföreläsningar och praktiskt orienterade tillämpningsuppgifter i de företagsekonomiska kurserna. Näringslivskopplingen ger studenten möjlighet att skaffa en unik inblick i stora och små näringslivsfrågor och han/hon får en chans att knyta kontakter utanför universitetet.

Programmets upplägg:
På IMF-programmet läses nivåerna G1N-G2E i företagsekonomi under de tre åren som utbildningen pågår. Studenterna erbjuds att läsa en termin, företagsekonomi eller andra relevanta ämnesområden, vid utländskt universitet.

Strukturen på programmet är flexibel eftersom vissa studenter vill åka utomlands en termin, och vissa inte alls. Flera möjligheter finns och de innebär olika val inför terminerna 5-6.

IMF år för år:
Under programmets första termin ingår kurser i företagsekonomi, som ger en introduktion till företagsekonomiämnet och grundläggande begrepp och centrala modeller inom marknadsföring. Under den andra terminen läses kurser inom områden som är relaterade till personliga kontakter i marknadsföring, projektledning, service management och företagsekonomi med internationell inriktning.

Under termin 3, andra läsåret, läses en fördjupningskurs inom marknadsföring och en kurs i uppsats och metod. Under termin 4 läser studenterna språk 15 hp, engelska samt en kurs i informationsdesign, 15 hp. Vid Mälardalens universitet (MDU) erbjuds engelska som främmande språk. I de fall då studenten önskar språk som inte ges vid MDU, får studenten hjälp med att finna lämplig kurs vid annat lärosäte (kan vara på plats eller distans, i Sverige eller utomlands). Vid val av språkstudier vid annat lärosäte kan inte plats garanteras på kurs. Valet av språk utgår från vilket land man sedan vill studera i under utlandsstudierna. Språkstudier rekommenderas starkt, då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden gällande detta. Språkkunskaper är viktiga för svenska företag som gör affärer på internationella marknader (eller utländska företag som gör affärer i Sverige).

Därefter, under termin 5 och 6, läses fortsättningskurser i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Kunskaperna i marknadsföring fördjupas och utvecklas genom att studera olika aspekter på marknadsföring. Den femte eller sjätte terminen kan läsas utomlands. Utlandsstudierna rekommenderas starkt, inte minst med tanke på personlig utveckling, men även för att få erfarenheter som är värdefulla för arbetsuppgifter relaterade till företags internationella affärer och marknader. Under utlandsstudierna har studenten möjlighet att forma sin utbildning och göra den unik, välja fördjupningskurser inom företagsekonomi eller andra ämnesområden som kan komplettera examensmålen.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp
Företags internationaliseringsprocess, 7,5 hp
Service management, 7,5 hp
Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring, 7,5 hp
Digital marknadsföring, 7,5 hp

Årskurs 2
Företagsekonomi:
Marknadsföring 2, 22,5 hp
Uppsats och metod, 7,5 hp

Språk:
Engelska, 15 hp

Informationsdesign:
Design, 15 hp

Årskurs 3
Företagsekonomi:
Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp

Valbart 45 hp
Företagsekonomi:
Internationellt företagande 1, 15 hp
Internationell marknadsföring, 15 hp
Marknadsstrategi i praktiken, 15 hp
Management i multinationella företag, 15 hp

Utlandsstudier:
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi eller andra relevanta ämnesområden på högskolenivå.

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Val inom programmet görs till termin 5 och 6. Väljer studenten termin 5 för studier utomlands ska kurser i företagsekonomi på nivå G2F och G2E ske termin 6. Väljer studenten att studera utomlands termin 6 läses företagsekonomi G2F och G2E termin 5. Även utlandsstudierna innebär mer aktiva val, då det är fråga om att välja kurser ur det utländska universitetets utbud.

För de studenter som väljer att läsa hela år 3 på campus, går det att välja en bredare variant där studenten väljer att läsa tre kurser i företagsekonomi på nivå G2F och avslutar med att skriva kandidatuppsats (G2E). Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna, t ex en student som väljer att inte åka utomlands uppfyller därmed inte kraven för en examen med inriktning internationell marknadsföring. Däremot kan dessa studenter istället ansöka om en Filosofie Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi (se punkt två nedan).

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Degree of Bachelor of Science in Business Administration with Specialization in International Marketing)
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Degree of Bachelor of Science in Business Administration)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart (studiehandledningen). Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.