Text

Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GHV02

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2018-02-07

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målen för byggnadsingenjörsprogrammet har sin grund i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om byggnadsteknikens vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa brett kunnande inom byggnadsteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska. Vissa kurser kan dock komma att ges på engelska. Litteratur är i huvudsak på svenska men engelskspråkig litteratur kan förekomma.

Innehåll

Byggnadsingenjörsprogrammet är en treårig teknisk utbildning inom teknikområdet byggnadsteknik.

Första året innehåller grundläggande kurser främst inom byggnadsteknik, matematik och vetenskaplig metodik som är viktiga verktyg för en byggnadsingenjör.

Andra året innehåller kurser inom ämnesområdet byggnadsteknik och en kurs i matematik. Här ges en introduktion till hela byggprocessen och en inblick i de olika skedena byggnadsprojektering, byggnadsproduktion och fastighetsförvaltning. Det finns även kurser inom området brand och byggnadskonstruktion. En kurs i installationsteknik ger grunderna i installationsteknik. En fördjupningskurs i vetenskaplig metodik ingår också i det andra året.

Tredje året innehåller fördjupningar inom konstruktionsteknik, byggnadsproduktion, byggnadsplanering, byggnadsekonomi samt energisnåla hus. Det innehåller även kurser inom miljö- och anläggningsteknik. Året avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Årskurs 1
Byggnadsteknik:
Byggnadsteknik 1, 5 hp
Strukturmekanik 1, 5 hp
Geoteknik och geologi, 7,5 hp
Strukturmekanik 2, 7,5 hp
Byggnadsteknik 2, 7,5 hp
Byggnadsfysik, 7,5 hp
Ritningslära, 2,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp

Övriga tekniska ämnen:
Vetenskaplig metod 1, 2,5 hp

Årskurs 2
Byggnadsteknik:
Installationsteknik, 7,5 hp
Byggnadskonstruktion 1, 7,5 hp
Byggnadsproduktion 1, 7,5 hp 
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Projektering och entreprenadjuridik, 7,5 hp
Brandskydd, 5 hp
Samhällsplanering, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp

Övriga tekniska ämnen:
Vetenskaplig metod 2, 2,5 hp

Årskurs 3
Byggnadsteknik:
Examensarbete, 15 hp

Valbart 45 hp:
Byggnadsteknik:
Byggnadskonstruktion 2, 15 hp
Byggnadsplanering med visualisering, 15 hp
Byggnadsproduktion 2, 15 hp
Energieffektiva byggnader, 15 hp
Byggnadsekonomi, 7,5 hp

Miljöteknik:
Miljöteknik för ingenjörer, 7,5 hp

Val inom programmet

Val inom programmet görs i årskurs 2 inför det tredje läsåret, se under Innehåll. Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Byggnadsteknik (Degree of Bachelor of Science in Engineering - Building Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Universitetet har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via universitetets webbplats.