Text

Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Omfattning

300.0 hp

Programkod

GCV02

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2014-10-09

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Studenten ska efter godkänd civilingenjörsutbildning visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som civilingenjör. Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger,
 • att möta det intresse som visats från gymnasieelever till ett program med detta innehåll anpassat till kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige,
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom teknikområdet tillförlitliga system och andra tillämpliga ämnesområden, samt
 • att genom koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt i forskargruppen inom ämnet inbyggda system stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom teknikområdet tillförlitliga system samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom tillförlitliga system, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupande kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska, vilket innebär att studenten behöver hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska.

Innehåll

Programmet är en gemensam bas för examination av civilingenjörer inom tillförlitliga system. Innehållsmässigt är första årets kurser integrerade med varandra i ett så kallat ingenjörsvetenskapligt år. Programupplägget i årskurs 1 ska säkerställa en kunskap och förståelse för utbildningen som helhet och den framtida arbetsmarknaden. I senare årskurser finns såväl kurser som är specifika för programmet som kurser som samläses med andra utbildningsprogram inom närliggande kunskapsområden.

Årskurs 1

Flygteknik:
Introduktion till tillförlitliga system, 5 hp
Grundläggande avioniksystem, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp
Introduktion till datorer och programvaruutveckling, 5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp

Elektronik:
Elektronik grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande reglerteknik, 2,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Övrigt tekniskt ämne:
Introduktion till vetenskapliga metoder, 2,5 hp
Projekt i tillförlitliga flyg- och rymdsystem I, 7,5 hp


Årskurs 2

Flygteknik:
Mänskliga faktorerna, 7,5 hp
Flyg- och rymdsystemteknik samt motorteknik, 7,5 hp

Datavetenskap:
Kravhantering, 7,5 hp

Elektronik:
Elektroniksystem, 7,5 hp

Fysik:
Mekanik I, 7,5 hp
Farkoststrukturer och materiallära, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, 7,5 hp
Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp


Årskurs 3

Flygteknik:
Autonoma farkoster, 5 hp
Aerodynamik och flygmekanik, 7.5 hp
Utveckling av avioniksystem, 7,5 hp

Elektronik:
Mätteknik, 7,5 hp
Komplexa elektroniksystem, 7,5 hp
Robust elektronik för flyg- och rymdtillämpningar, 7,5 hp

Produkt- och processutveckling:
Kvalitets- och underhållsteknik, 10 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp


Årskurs 4

Flygteknik:
Design av feltoleranta system, 7,5 hp

Elektronik:
Reglerteknik, 7, 5 hp

Datavetenskap:
Design av autonoma system, 7,5 hp
Inbyggda system I, 7,5 hp
Inbyggda system II, 7,5 hp
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp
Programmering av tillförlitliga inbyggda system, 7,5 hp
Modellbaserad utveckling för flyg och rymd, 7,5 hp


Årskurs 5

Flygteknik:
Projekt i tillförlitliga system, 22,5 hp
Examensarbete för civilingenjörsexamen i tillförlitliga system, 30 hp

Datavetenskap:
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

I de fall studenterna erbjuds att göra ytterligare val utöver de kurser som fastslagits i utbildningsplanen presenteras dessa i programmets programschema som fastslås inför varje läsår.

Examen

Utbildningsprogrammet är uppbyggt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller examensfordringarna för:

 • Civilingenjörsexamen i tillförlitliga system (Master of Science in Engineering - Dependable Systems)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som studenter väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen.