Text

Utbildningsplan - Datornätverk och datakommunikation

Omfattning

120.0 hp

Programkod

TCV21

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2010-03-17

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Datornätverk och datakommunikation är ett tvåårigt program där studenten lär sig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora komplexa datornätverk samt planering och drift av servertjänster.

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom nätverksteknikområdet. Utbildningen ger studenterna kunskaper som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad.

Utbildningen ger även möjlighet, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven, att efter två år bygga på med ett års studier för att ta ut en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom området datornätverk och datakommunikation, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom området datornätverk och datakommunikation,
  • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom området datornätverk och datakommunikation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom området datornätverk och datakommunikation.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar i huvudsak genomförs på svenska men mycket av kursmaterialet är på engelska.

Innehåll

Datornätverk och datakommunikation är en tvåårig teknisk utbildning huvudsakligen bestående av kurser i ämnet datavetenskap. Där ingår bland annat kurser med fokus på datakommunikation, operativsystem och programmeringsteknik. Programmet ger kunskaper för både praktisk och teoretisk hantering av allt ifrån små till stora nätverk med fördjupningar i bland annat routing, switching, kommunikation i inbyggda system och säkerhet. Dessutom utvecklas kunskaper om hur trådlösa och trådbundna nät fungerar i teori och praktik. I matematik/tillämpad matematik fokuseras främst på de grundläggande kunskaper studenten behöver i sina studier.

I utbildningen ingår dessutom inslag som rör hållbar utveckling, projektledning och personlig utveckling. Under utbildningen kommer studenten att arbeta i olika projekt och det finns möjligheter att få projekt med uppdragsgivare inom näringslivet.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Examinationsformen varierar från kurs till kurs, men vanligast förekommande är inlämningsuppgifter, projektredovisningar, skriftlig tentamen samt praktiska prov. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier, laborationer och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid, vilken oftast endast anger kursgemensamma aktiviteter. Studierna avslutas med ett större projektarbete.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Introduktion till datavetenskap - nätverk, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk, 15 hp
Nätverkstjänster, 7,5 hp
Linux, 7,5 hp
Informationssäkerhet, 7,5 hp
Programmeringsteknik med Python, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp

Årskurs 2
Datavetenskap:
Routing och switching i komplexa nät, 15 hp
Trådlös kommunikation och trådlösa nät, 7,5 hp
Projekt - Datakommunikation, 15 hp
Datakommunikation för inbyggda system I, 7,5 hp
Molntjänster, 7,5 hp

Valbart:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

I årskurs 2 erbjuds studenten platsgaranti till kursen Matematik grundkurs, 7,5 hp. Studenten kan välja att söka annan kurs i konkurrens. Kursen Matematik grundkurs, 7,5 hp är nödvändig om studenten efter två år vill bygga på med ett års studier för att kunna ta ut en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

  • Högskoleexamen i datavetenskap (Higher Education Diploma in Computer Science)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.