Text

Utbildningsplan - Datavetenskapliga programmet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKV04

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2013-04-18

Reviderad

2021-09-28

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildningen ger studenterna möjlighet att inhämta kunskaper som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad. Utbildningen ger även behörighet till utbildning på avancerad nivå inom datavetenskap.

Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att skriftlig information, föreläsningar, handledning och examination huvudsakligen sker på svenska. Kurslitteraturen är oftast skriven på engelska och ibland kan vissa moment ske på engelska t.ex. när det är en internationell doktorand som leder momentet. En del kurser ges också helt på engelska – särskilt under utbildningens tredje år.
 

Innehåll

Datavetenskapliga programmet är en treårig teknisk utbildning som ger en gedigen teoretisk grund i datavetenskap med tyngdpunkt på programvaruutveckling.

I ämnet datavetenskap utgörs 15 högskolepoäng av ett eget självständigt arbete (examensarbete), i övrigt ingår bland annat kurser med fokus på programmeringsteknik, operativsystem, datakommunikation, databaser och vetenskapsteori.

Inom matematik ingår framförallt sådan matematik som används inom datavetenskap, t.ex. diskret matematik och algebra.


Resterande 67,5 högskolepoäng, kan studenten välja fritt bland universitetets kurser.

Utbildningen inleds med grundläggande kurser i datavetenskap, som ger kunskap om hur datorer och program är uppbyggda. Kurserna ger också en introduktion till problemlösning och programmering. Under första och andra året ingår också matematik.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan göras vid ett företag, eller på akademin, ofta i nära samarbete med någon av akademiens forskningsgrupper. I utbildningen ingår inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. I programmet får studenten kunskaper i bl.a. vetenskaplighet och kritiskt tänkande, rapportskrivning och källkritik.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid.
 
Årskurs 1
Datavetenskap:
Introduktion till datavetenskapliga programmet, 7,5 hp
Programmering, 7,5 hp
Linux, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion med C, 7,5 hp
Datakommunikation, 7,5 hp
Objektorienterad programmering, 7,5 hp
Databaser, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hpÅrskurs 2
Datavetenskap:
Operativsystem, 7,5 hp
Funktionell programmering med F#, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs, 7,5 hp
Programmering av mobila applikationer, 7,5 hp
Utveckling av webapplikationer, 7,5 hp
 
Matematik/tillämpad matematik:
Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp
Matematik grundkurs, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp
Datavetenskap:
Informationssäkerhet, 7,5 hp
Datorgrafik, 7,5 hp

Årskurs 3
Datavetenskap:
Information-kunskap-vetenskap-etik, 7,5 hp
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp

Valbart 37,5 hp:
Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp
Datorarkitektur, 7,5 hp
Parallella system, 7,5 hp
Formella språk, automater och beräkningsteori, 7,5 hp
Kompilatorteori, 7,5 hp
Artificiell intelligens, 7.5hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

Val inom programmet

Under programmets årskurs två och tre erbjuds val inom matematik och olika datavetenskapliga kurser. Utöver examenskravet på 90 hp inom datavetenskap med progression och 22,5 hp matematik/tillämpad matematik så kan studenten välja totalt 67,5 hp fritt inom universitetets alla kurser. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examenskraven.

Termin 5 lämpar sig väl för utlandsstudier.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller examenskraven för:

  • Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Datavetenskap (Bachelor of Science in Computer Science)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examenskraven. För mer information om examina och examenskrav hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid universitetet anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Vilka regler och anvisningar som gäller vid examination vid Mälardalens universitet kan du läsa om i "Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola".