Text

Utbildningsplan - Kammarmusikprogrammet

Omfattning

180.0 hp

Programkod

GKV05

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/1699

Fastställd

2014-06-05

Reviderad

2021-08-31

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målet med programmet är att ge studenten sådana kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerad yrkesutövning inom kammarmusik. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att självständigt och professionellt kunna delta i konstnärlig verksamhet relaterad till kammarmusik i olika sammanhang och på olika nivåer.

Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen 1993:100.

Kunskap och förståelse

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kammarmusik, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet kammarmusik,
  • visa förmåga att inom huvudområdet kammarmusik självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet kammarmusik göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa förståelse av konstens roll i samhället, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Utbildningsprogrammets undervisningsspråk är svenska och engelska då både svensk- och engelsktalande studenter studerar tillsammans. Beroende på studentgruppens sammansättning varierar undervisningsspråket mellan olika kurser.

Innehåll

Kammarmusikprogrammet 180 hp omfattar totalt tre års helfartsstudier på grundnivå.

År 1 introducerar och grundlägger kunskaper inom utbildningens olika kurser och ska lägga en grund för studentens musikaliska, instrumentala/vokaltekniska och kammarmusikaliska kunskaper och färdigheter samt ge grundläggande kunskap och förståelse inom den västerländska konstmusikens teori och historik.

År 2 befäster och utvecklar förståelsen av, kunskapen om och färdigheter för att arbeta som kammarmusiker/musiker och ska fördjupa studentens instrumentala/vokaltekniska och kammarmusikaliska kunskaper och färdigheter, samt utveckla studentens konstnärliga
gestaltningsförmåga. Studenten ska också vidareutveckla sin kunskap och förståelse i musikteori och musikhistoria. Studenten ska även erhålla redskap för att genomföra konstnärliga kursmoment och konsertuppgifter inom givna tidsramar.

År 3 sammanfattar utbildningen och fördjupar kunskaper, färdigheter och förmågor samt fokuserar på värderingsförmåga och förhållningssätt inför det framtida yrket som kammarmusiker/musiker. År 3 ska också ytterligare utveckla och fördjupa studentens instrumentala/vokaltekniska och kammarmusikaliska kunskaper och färdigheter, ytterligare fördjupa studentens individuella
konstnärliga uttryck, samt ytterligare fördjupa och vidareutveckla studentens kunskap, förståelse och analytiska färdigheter i musikteori och musikhistoria. Studenten ska även få redskap för att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Under den sista terminen genomför studenten sitt examensarbete i form av en offentlig konsert.

År 1
Gemensamma kurser:
Musikern som konstnär 1, 11 hp
Musikteori 1, 10 hp

Kurser för studenter med instrumentalinriktning:
Kammarmusik 1, 18 hp
Huvudinstrument 1, 21 hp

Kurser för studenter med sånginriktning:
Kammarmusik 1 för sångare, 18 hp
Huvudinstrument 1 för sångare, 21 hp

År 2
Gemensamma kurser:
Musikern som konstnär 2, 13 hp
Musikteori 2, 10 hp

Kurser för studenter med instrumentalinriktning:
Kammarmusik 2, 18 hp
Huvudinstrument 2, 19 hp

Kurser för studenter med sånginriktning:
Kammarmusik 2 för sångare, 18 hp
Huvudinstrument 2 för sångare, 19 hp

År 3
Gemensamma kurser:
Musikern som konstnär 3, 7 hp
Musikteori 3, 6 hp

Kurser för studenter med instrumentalinriktning:
Kammarmusik 3, 21 hp
Huvudinstrument 3, 11 hp
Examenskonsert, 15 hp

Kurser för studenter med sånginriktning:
Kammarmusik 3 för sångare, 21 hp
Huvudinstrument 3 för sångare, 11 hp
Examenskonsert för sångare, 15 hp

Val inom programmet

För student antagen till Kammarmusikprogrammet gäller obligatoriska studier enligt utbildningsplanen och programschemat. För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

- Konstnärlig kandidatexamen i Kammarmusik (Degree of Bachelor of Fine Arts in Chamber Music)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.