Text

Utbildningsplan - Analytical Finance

Omfattning

180.0 hp

Programkod

RMV20

Giltig från

Hösttermin 2022

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/0298

Fastställd

2012-05-10

Reviderad

2021-05-25

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 4 eller Matematik D

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildningsprogrammet Analytical Finance syftar till att ge programmets studenter en god grund för arbeten inom finanssektorn för att tillgodose det växande behovet av akademiskt utbildad personal.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten kunna:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur.

Innehåll

Analytical Finance är ett treårigt utbildningsprogram som erbjuder en grund i matematik, nationalekonomi och företagsekonomi. Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet inom näringsliv och offentlig finansiell verksamhet, och litteraturen har valts för att stödja denna strävan. Avancerad finansiell mjukvara används i undervisningen.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier.

Kurserna examineras både genom skriftliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom t.ex. seminarierapporter, problemlösningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Tre olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination och skriftlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna problemlösningsövningar till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Matematik för ekonomi och näringsliv, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Introduktion till finansiell matematik*, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Extern redovisning, 7,5 hp
Ekonomistyrning, 7,5 hp

Nationalekonomi:
Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp
Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp

Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
Sannolikhetslära, 7,5 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
Statistisk inferensteori*, 7,5 hp

Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp

Engelska:
Akademisk engelska för självständiga arbeten, 7,5 hp

Nationalekonomi:
Makroekonomins grunder, 7,5 hp
Internationell handelsteori, 7,5 hp

Årskurs 3
Valbart 60 hp:

Alternativ 1 - Matematik/tillämpad matematik, inriktning finansiell matematik
Matematik/tillämpad matematik:
Introduktion till stokastiska processer*, 7,5 hp
Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik, 7,5 hp
Operationsanalys*, 7,5 hp
Portföljteori I*, 7,5 hp
Simulering*, 7,5 hp
Examensarbete i matematik*, 15 hp

Valbart 7,5 hp inom alternativ 1:
Matematik/tillämpad matematik:
Analytisk finans med MATLAB*, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp

Alternativ 2 - Nationalekonomi
Nationalekonomi:
Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Globalisering och internationell handel, 7,5 hp
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

Valbart 30 hp inom alternativ 2:
Nationalekonomi:
Finansteori, 7,5 hp
Mikroekonomi II, 7,5 hp
Ekonometri, 7,5 hp
Arbetsmarknadsteori, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Portföljteori I, 7,5 hp

* Kursen bidrar till att uppfylla examenskravet om minst 30 hp inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik för de studenter som önskar ta ut en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik.

Val inom programmet

Efter två års studier väljer studenterna att fördjupa sig ytterligare inom matematik/tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik eller inom nationalekonomi.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för en av följande examina:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Matematik/tillämpad matematik med inriktning mot Finansiell matematik (Degree of Bachelor of Science in Mathematics/Applied Mathematics with Specialization in Financial Engineering). 
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi (Degree of Bachelor of Science in Economics). 

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.