Text

Utbildningsplan - Masterprogram i programvaruteknik

Omfattning

120.0 hp

Programkod

ZCS24

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2020/1234

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2020-05-20

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap inklusive minst 15 högskolepoäng inom programmering, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik.

Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Efter utbildningen är studenterna mycket attraktiva på arbetsmarknaden nationellt såväl som internationellt, både som experter inom industrin och inom akademin som doktorander och framtida forskare.

Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, geografiska informationssystem, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning. Efter studierna ska studenterna kunna göra karriär som till exempel ingenjörer, projektledare, systemarkitekter, programmerare eller forskare inom området.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp)

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet datavetenskap med inriktningen programvaruteknik, inbegripet såväl överblick över området datavetenskap som fördjupade kunskaper inom inriktningen programvaruteknik samt visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet datavetenskap.

För masterexamen (120 hp)

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet datavetenskap med inriktningen programvaruteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom datavetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper inom inriktningen programvaruteknik samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet datavetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp)

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan förärdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterexamen (120 hp)

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskning- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbete i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp) och för masterexamen (120 hp)

 • visa förmåga att inom huvudområdet datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet omfattar 120 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng. Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år och studenten kan efter fullgjorda kurser och godkänt examensarbete på 15 högskolepoäng ansöka om en magisterexamen om examenskraven är uppfyllda.

Programmet består av följande kurser:

Årskurs 1
För magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik
Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Forskningsmetodik i datavetenskap, 7,5 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp*
Modellbaserad utveckling, 7,5 hp*
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp*
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, 15 hp*

Matematik/tillämpad matematik:
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

För masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik
Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Forskningsmetodik i datavetenskap, 7,5 hp
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp*
Programvaruarkitektur, 7,5 hp*
Modellbaserad utveckling, 7,5 hp*
Mjukvaruutveckling för realtidssystem, 7,5 hp*

Matematik/tillämpad matematik:
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

Årskurs 2
Datavetenskap:
Industriella system i datamoln, 7,5 hp*
Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp*
Webbsäkerhet, 7,5 hp*
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp*
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, 30 hp*

*Kursen bidrar till att uppfylla examenskravet om kurser på avancerad nivå inom huvudområdet datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, för de studenter som önskar ta ut en magister- eller masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik.

Mindre förändringar av kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studenter som redan läst motsvarande kurser erbjuds möjligheten att välja kurser utanför den rekommenderade studiegången. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för en av följande examina:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik (Degree of Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialisation in Software Engineering)
 • Teknologie magisterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik (Degree of Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialisation in Software Engineering)