Text

Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Omfattning

240.0 hp

Programkod

GRY02

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2020/2894

Fastställd

2020-02-12

Reviderad

2020-12-10

Behörighet

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b) eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, förutom vid undervisning i kurser i ämnet engelska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Programöversikt
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng och består av följande områden:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng,
 • verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan,
 • ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 120 högskolepoäng med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kursplan, samt
 • två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera i ett eller två ämnen. 

Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i ämnesstudierna som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Grundlärarprogrammets progression
Programmet består av tre delar som bygger på varandra. De tre delarna handlar om att grundlägga, befästa och fördjupa studentens kunskaper, färdigheter och förmåga att självständigt arbeta som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

 • År ett introducerar och grundlägger kunskapen om lärares uppdrag och lärares arbete. Förutsättningarna för detta är kurser i utbildningens två huvudämnen, matematik och svenska, en kurs i estetiska läroprocesser, två UVK-kurser samt en VFU-kurs.
 • År två, tre och fyra befäster och utvecklar förståelsen av, kunskapen om och beredskapen för lärares arbete. Förutsättningarna för detta är fem UVK-kurser, en VFU-kurs, en kurs i möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling, kurser i övriga skolämnen, engelska, naturorienterande ämnen och teknik samt samhällsorienterande ämnen samt ett självständigt arbete på grundnivå.
 • År fem och sex knyter ihop utbildningen och fördjupar kunskaper, färdigheter och förmåga för lärares arbete. Förutsättningarna för detta är fördjupningsstudier inom utbildningens två huvudämnen, matematik och svenska, en längre VFU-kurs samt ett självständigt arbete på avancerad nivå.

Utbildningsvetenskaplig kärna
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för lärare. Kurserna anknyter till den kommande yrkesutövningen med följande innehåll:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygssättning, samt
 • utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna:

 • engelska 15 högskolepoäng,
 • estetiska läroprocesser 7,5 högskolepoäng,
 • matematik 30 högskolepoäng,
 • naturorienterande ämnen och teknik 15 högskolepoäng,
 • samhällsorienterande ämnen 15 högskolepoäng,
 • svenska 30 högskolepoäng, samt
 • fördjupad kunskap om barns språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling 7,5 högskolepoäng. 

Tyngdpunkten ligger på grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och barns kommunikation och språkutveckling. Studierna ger utöver detta också kompetens och kunskap inom andra för läraryrket relevanta ämnesområden.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesstudierna ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:

 • ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning,
 • ämneshistorik, ämnesdidaktik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet,
 • verksamhetsplanering/lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument,
 • exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik,
 • bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant, samt
 • utvärdering.

Studierna i området/ämnet knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:

 • planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning,
 • auskultation och observation i samband med verksamhet i skolans vardag, samt
 • deltagande vid VFU-skolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges.

Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Den längre och avslutande VFU-perioden knyter samman utbildningens alla delar och utmynnar i en praktisk yrkesteori.

Samverkan med VFU-skola
I samband med studiestarten placeras varje student på en VFU-skola. Samarbetet mellan högskolan och kommun/friskola regleras i ett särskilt avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin VFU-skola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen, fältstudierna och genom den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen. Fältstudierna och den verksamhetsintegrerade utbildningen innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med VFU-skolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna och den verksamhetsintegrerade utbildningen syftar även till att få teori och praktik att tydligare sammankopplas och därmed stärka professionsbasen i utbildningen.

Genom den kontinuerliga kontakten med VFU-skolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på VFU-skolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar VFU-skolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på högskolan efter samråd med VFU-skolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras också genom den praktiska yrkesteorin. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Självständigt arbete (examensarbete)
Det självständiga arbetet ger studenten möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier och ämnesdidaktik samt den verksamhetsförlagda utbildningen.

I programmet ingår två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera i ett eller två ämnen. Det första självständiga arbetet genomförs på grundnivå i något av ämnena/ämnesområdena engelska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller svenska. Det andra självständiga arbetet genomförs på avancerad nivå i något av ämnena matematik eller svenska.

Utbildningens innehåll

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3, 15 hp
Utveckling och lärande för grundlärare F-3, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Estetiska läroprocesser för grundlärare F-3, 7,5 hp
Svenska för grundlärare F-3, introduktion, 15 hp
Matematik för grundlärare F-3, del 1, 15 hp

Årskurs 2
Utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömning av barns/elevers lärande och utveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp
Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, 15 hp

Årskurs 3
Ämnesstudier
Engelska för grundlärare F-3, 15 hp
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare F-3, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3, 7,5 hp

Årskurs 4
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare F-3, 7,5 hp
Forskningsmetod för grundlärare F-3, 7,5 hp

Ämnesstudier
Möjligheter och hinder i språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling för grundlärare F-3, 7,5 hp
Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, 15 hp

Årskurs 5
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - grundlärare F-3, 15 hp (varav 7,5 hp årskurs 5)

Ämnesstudier
Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3, 7,5 hp
Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3, 7,5 hp
Matematik för grundlärare F-3, del 2, 15 hp

Årskurs 6
Verksamhetsförlagd utbildning
Fortsättning - Verksamhetsförlagd utbildning 3 - grundlärare F-3, 15 hp (varav 7,5 hp årskurs 6)

Ämnesstudier
Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, 15 hp

Ovanstående innehållsbeskrivning visar inte kursernas inbördes ordning inom varje årskurs. Kursernas inbördes ordning framgår av programschemat som är ett komplement till utbildningsplanen.

Val inom programmet

För student antagen till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 gäller obligatoriska studier enligt ovan.

Studenten väljer område för självständigt arbete på grundnivå (engelska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller svenska) och på avancerad nivå (matematik eller svenska).

Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin under det första läsåret och därefter 15 högskolepoäng per höst- respektive vårtermin samt 7,5 högskolepoäng per sommartermin inom ramen för 240 högskolepoäng.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-School and School Years 1-3) 

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.