Text

Utbildningsplan - Masterprogram i Financial Engineering

Omfattning

120.0 hp

Programkod

ZMS20

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2020/1577

Fastställd

2012-01-20

Reviderad

2020-08-27

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i matematik vari ingår sannolikhetslära och statistik eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Masterprogram i Financial Engineering ska tillgodose det växande behovet av vetenskapligt utbildad personal inom finanssektorn. Masterprogram i Financial Engineering syftar till att ge studenterna en god grund för arbete i finansiella institutioner som bedriver derivatvärdering och värdepappersförvaltning, bankers forskningsavdelningar, försäkringsbolag, som finansiella konsulter och i andra privata och statliga organisationer på finansmarknaden.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Lokala mål:

 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamentala matematiska begrepp och principer och hur de tillämpas vid problemlösning,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse av fundamental matematiska begrepp, modeller och metoder som används i värderingen av finansiella instrument och deras derivat och kunna förklara antaganden och begränsningar hos dessa modeller, begrepp och metoder,
 • visa omfattande kunskap om och förståelse för hur teorier, begrepp och metoder för optimal kapitalallokering och riskanalys kan tillämpas för att bilda optimala värdepappersportföljer,
 • visa kunskap om och förståelse av teorier och metoder rörande linjär och ickelinjär optimering, samt
 • visa grundläggande kunskap om för finansbranschen viktiga programmeringsspråk och mjukvaror.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Lokala mål:

 • ge finansiella problem uttryckta i icke-matematiskt språk en matematisk formulering och använda denna för problemlösning,
 • göra matematiska modeller av finansiella problem och tillämpa matematisk expertis i icke-matematiska sammanhang,
 • använda beräkningsprogram som hjälpmedel för avancerade matematiska processer och för informationsinhämtning samt ha grundläggande kunskap om för finansbranschen viktiga programmeringsspråk och mjukvaror,
 • uttrycka värderingen av finansiella instrument och deras derivat som matematiska problem och med hjälp av beräkningsprogram lösa dessa problem,
 • formulera komplexa problem som kräver optimering och beslutsfattande och tolka lösningarna i problemens ursprungliga sammanhang,
 • hålla både språkligt och innehållsligt klara och korrekta, mottagaranpassade muntliga och skriftliga presentationer på engelska,
 • kommunicera effektivt enligt de i utbildningen ingående ämnesområdenas vedertagna akademiska normer och skriva både detaljerade och väldisponerade rapporter med avancerat innehåll, samt
 • visa initiativ och personligt ansvar i sitt kommande yrkesutövande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål:

 • värdera egna styrkor och svagheter, och med övertygelse ifrågasätta synpunkter,
 • med personlig säkerhet utveckla och tillämpa egna slutsatser och värderingar och använda sig av återkoppling, samt
 • bedöma komplexa situationer inom affärs- och finansverksamhet och väga in vetenskapliga, social och etiska aspekter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Masterprogram i Financial Engineering är ett tvåårigt naturvetenskapligt program i matematik/tillämpad matematik som fördjupar studentens kunskaper i matematik. Programmet består av en obligatorisk del om 97,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Häri ingår ett examensarbete. De övriga 22,5 högskolepoängen kan väljas fritt, inom programmet erbjuds ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik.

De obligatoriska kurserna svarar för den matematiska kärnan i programmet. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs av ett examensarbete omfattande 30 hp i matematik. Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet och litteraturen har valts för att stödja denna inriktning.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier.

Kurserna examineras både genom skriftliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom till exempel seminarierapporter, problemlösningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Tre olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination och skriftlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna problemlösningsövningar till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Analytisk finans I, 7,5 hp
Portföljteori I, 7,5 hp
Programvara för matematisk statistik och finansiell verksamhet, 7,5 hp
Stokastiska processer, 7,5 hp
Differentialekvationer med finansiella tillämpningar, 7,5 hp
Försäkringsmatematik, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Operationsanalys, 7,5 hp
Portföljteori II, 7,5 hp
Simulering, 7,5 hp
Tidsserieanalys, 7,5 hp

Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Examensarbete i matematik, 30 hp
Python med finansiella tillämpningar, 15 hp
Analytisk finans II, 7,5 hp

Valbart 7,5 hp:
Matematik/tillämpad matematik:
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp
Optimering, 7,5 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Som student garanteras du plats på ovan angivna kurser om 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier. Under båda studieåren kan ytterligare kurser i matematik/tillämpad matematik ingå i programmet. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot Finansiell matematik (Master of Science (120 credits) in Mathematics/Applied Mathematics with Specialization in Financial Engineering)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.