Text

Utbildningsplan - Masterprogram i teknisk matematik

Omfattning

120.0 hp

Programkod

AMM04

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2019/1671

Fastställd

2013-01-31

Reviderad

2019-08-28

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom matematik, naturvetenskapliga ämnen eller tekniska ämnen, vari ingår programmering samt minst 45 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik med successiv fördjupning vari ingår sannolikhetslära och diskret matematik. Dessutom krävs Engelska A eller Engelska 5. Sökande med andra meriter än ovanstående examen, men med dokumenterade prestationer motsvarande ovanstående behörighetskrav, är också behörig. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Masterprogrammet i teknisk matematik ska tillgodose det växande behovet av matematikutbildade medarbetare inom industri, samhälle och olika teknikområden. Programmet syftar därför till att ge studenterna en god kunskapsgrund för arbete i en bred mångfald av företag och andra privata och statliga organisationer som bedriver teknikverksamhet och teknikutveckling. Exempel på branscher där utökade kunskaper om matematiska metoder och matematisk modellering starkt efterfrågas är informationsteknik, internet och datorteknik, telekommunikation, medicin och bioteknik, elektroteknik, robotik och energi och miljö.

Masterprogrammet i teknisk matematik leder till magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) i huvudområdet Matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens universitet. Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen (1993:100 med ändring enligt SFS 2006:1053, bilaga 2).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp)

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området av särskilt vikt för interdisciplinära tillämpningar av matematik, främst inom teknik, samt visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik. 

För masterexamen (120 hp)

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området av särskilt vikt för interdisciplinära tillämpningar av matematik, främst inom teknik, samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp)

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

För masterexamen (120 hp)

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten kunna:

För magisterexamen (60 hp) och för masterexamen (120 hp)

 • visa förmåga att inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Masterprogrammet i teknisk matematik är ett tvåårigt naturvetenskapligt/tekniskt program i matematik/tillämpad matematik, med ingenjörer och andra teknikutbildade studenter som viktiga målgrupper. Det fördjupar studentens kunskaper i matematik och dess tekniska tillämpningar. Programmet omfattar 120 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik av vilka 7,5 högskolepoäng är valbara. I programmet ingår ett examensarbete. Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år och studenten kan efter fullgjorda kurser och godkänt examensarbete på 15 högskolepoäng ansöka om magisterexamen.

Efter slutfört program uppfylls ovanstående examensmål för magisterexamen (60 hp) och motsvarande för masterexamen (120 hp). De valbara kurserna stärker och fördjupar kvalitén av studentens uppfyllande av examensmål och programmets mål och förbereder inför val av inriktning och tema för examensarbeten. Den avslutande obligatoriska kursen utgörs antingen av ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng i matematik med tillämpningar (för masterexamen, 120 hp) eller av ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i matematik med tillämpningar (för magisterexamen, 60 hp). Programmet fokuserar på att förbereda studenten för problemlösning i arbetslivet och litteraturen väljs för att stödja denna inriktning.

Undervisningen på programmet består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten, lektioner och laborationer. Studenten förväntas avsätta tid för grupparbeten och individuella studier också utanför schemalagd tid. Kurserna examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina och/eller fortlöpande under kursernas gång genom t.ex. seminarierapporter, redovisningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Programmet består av kurser fördelade på årskurser enligt nedan.

Årskurs 1
Matematik/tillämpad matematik:
Fourieranalys, 7,5 hp
Multivariat statistik, 7,5 hp
Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp
Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

För masterexamen:
Komplexitetsteori, 7,5 hp
Simulering, 7,5 hp

Valbart
Matematik/tillämpad matematik:
Analysens grunder, 7,5 hp
Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
Operationsanalys, 7,5 hp
Projektarbete i matematik, 7,5 hp

För magisterexamen:
Examensarbete i matematik (magister), 15 hp

Valbart
Komplexitetsteori, 7,5 hp
Simulering, 7,5 hp

Årskurs 2
Matematik/tillämpad matematik:
Numerisk linjär algebra, 7,5 hp
Dataanalys, klustring och klassificering, 7,5 hp
Abstrakt algebra, 7,5 hp
Optimering, 7,5 hp
Examensarbete i matematik, 30 hp

Mindre förändringar av kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studenter inom programmet garanteras plats på ovan angivna kurser om 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier. Studenter som redan läst motsvarande kurser erbjuds möjlighet att välja kurser utanför den rekommenderade studiegången. Valet av kurser förutsätter att studenten har behörighet till önskad kurs.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet matematik/tillämpad matematik (Degree of Master of Science (60 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet matematik/tillämpad matematik (Degree of Master of Science (120 credits) in Mathematics/Applied Mathematics)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.