Text

Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Omfattning

60.0 hp

Programkod

ZOJ22

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2020/2712

Fastställd

2012-01-19

Reviderad

2020-11-24

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som sjuksköterska inom anestesiologisk vård. Vidare syftar utbildningen till en examen på magisternivå inom vårdvetenskap och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål för Specialistsjuksköterskeexamen respektive magisterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar).

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga
För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård ska studenten också:
 • visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.
För magisterexamen
Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller även för litteratur och övrigt material.

Innehåll

Den lokala profilen för specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård, innebär att utbildningen erbjuder fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap med en tydlig inriktning mot anestesiologisk vård genom integrering av ämnen under utbildningen i både teori och klinik. Studenten uppmuntras under utbildningen att utveckla sin kompetens i att arbeta i tvärprofessionella team, samt att bidra till organisationens och vetenskapsområdets utveckling. Utbildningen ska även bidra till att studenten får möjlighet till utvecklad självkännedom och förmåga att reflektera kring etiska frågeställningar.

Anestesiologisk vård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Anestesisjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom ska anestesisjuksköterskan inneha kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad inom anestesiologisk vård och under eget yrkesansvar delta i den medicinska vården, samt en magisterexamen som innebär en akademisk, vetenskaplig utbildning på avancerad nivå.

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt, vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, simuleringar, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt används under hela utbildningen.

Utbildningen är 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, varav 37,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 22,5 hp medicinsk vetenskap. Av programmets 60 hp utgörs 19,5 hp av verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Nedan redovisas kurserna som ingår i programmet.

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
Grundläggande anestesiologisk vård 7,5 hp (varav 3,5 hp medicinsk vetenskap)
Examensarbete inom anestesiologisk vård, 15 hp

Medicinsk vetenskap:
Anestesiologisk vård till patienter med specifika vårdbehov, 22,5 hp (varav 8 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad)
Anestesiologisk vård vid komplexa situationer, 7,5 hp (varav 3 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad)

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt för att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Anesthesia Care)
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Master of Science (60 Credits) in Caring Science with Specialization in Nursing)
Samtliga kurser är obligatoriska, inga valbara kurser finns i programmet. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på universitetets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav finns för kurserna inom programmet, se respektive kursplan.

Till toppen