Text

Här finns jobben för folkhälsovetare

Människors hälsa påverkar inte bara individen och dess närmaste utan ställer även krav på samhället. Genom folkhälsoarbete kan man skapa hållbara insatser som ökar hälsan för individer, grupper och för samhället. Behovet av den här typen av kompetens är stort vilket gör folkhälsovetare efterfrågade.

− Det kommer alltid finnas behov av människor som arbetar hälsofrämjande och som förebygger folksjukdomar och smittspridning i samhället. Därför är möjligheterna till jobb goda, säger Charlotta Hellström, forskare och lärare på folkhälsovetenskapliga programmet vid MDU.

Som folkhälsovetare kan du arbeta med att utveckla och främja hälsa och hållbar utveckling på olika nivåer i många olika branscher, inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan jobba inom områden som psykisk hälsa, kost och fysisk aktivitet, arbetsliv och hälsa, ledarskap, samt hållbar utveckling.

Fokus på hållbar hälsa

Inom folkhälsoarbete blir det allt vanligare att fokusera på hållbarhet, vilket innebär att man planerar, genomför och utvärderar hälsoinsatser som hjälper människor, både idag och i framtiden. På Folkhälsovetenskapliga programmet vid MDU finns därför ett tydligt fokus på människors livsstil och hur den bidrar till en hållbar utveckling. Därmed går programmet i linje med Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

− För att säkerställa att vi har en utbildning som leder till jobb för våra folkhälsovetare så har externa aktörer varit involverade under hela processen i att forma inriktningen på programmet. Våra kontakter inom branschen efterfrågar ett program med stora inslag av hållbar utveckling och det finns både nationell och internationell förankring att jobba med dessa frågor, säger Charlotta Hellström.

Folkhälsovetare finns inom flera samhällsviktiga områden:

Ledarskap

På senare år har folkhälsovetare blivit allt mer efterfrågade som ledare i olika former. Folkhälsovetare anställs till exempel som enhetschefer, gruppledare, avdelningschefer och projektledare inom organisationer, myndigheter och företag.

Kost och fysisk aktivitet

Här kan du arbeta med att påverka livsstilen på olika nivåer. Du kan hjälpa individer med beteendeförändringar och även med att skapa goda förutsättningar för dessa goda beteenden på samhällsnivå. Några exempel:

 • arbeta för bättre kost och fysisk aktivitet bland barn och unga i skolmiljö
 • arbeta för att öka kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • arbeta med sjukdomsförebyggande insatser inom kommuner, regioner och på nationell nivå
 • arbeta med att utvärdera och utveckla hälsofrämjande insatser
 • arbeta för att minska riskfaktorer för ohälsa och öka friskfaktorer för hälsa

Psykisk hälsa

Att planera, genomföra och följa upp insatser för att öka den psykiska hälsan är ett viktigt uppdrag för en folkhälsovetare. Som folkhälsovetare kan du jobba med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå, inom offentlig och privat sektor:

 • inom företagshälsovård
 • inom HR hos kommun, region och företag
 • arbeta för att skapa trygghet i bostadsområden
 • bidra till att minska våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
 • arbeta med suicidprevention
 • arbeta för att minska missbruk och användning av beroendeskapande medel
 • arbeta för bättre förutsättningar för att minska psykisk ohälsa bland unga
 • arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa
 • arbeta för att utveckla arbetsmodeller för att förbättra människors hälsa

Hållbar utveckling

På alla nivåer i samhället arbetas det idag med hållbar utveckling. En folkhälsovetare har förmågan att se sambanden mellan människors val av livsstil och olika dimensioner av hållbar utveckling. Några exempel på områden är:

 • Arbeta för att utjämna hälsoskillnader särskilt bland utsatta grupper i befolkningen. Ett exempel är funktionshindrade.
 • Arbeta med långsiktigt hållbara sjukdomsförebyggande åtgärder inom till exempel stadsplanering, skolan och arbetsplatsen

Arbetsliv och hälsa

Arbetslivet påverkar människors hälsa mycket, vilket innebär att det är viktigt att det finns kompetens om olika hälsofrämjande insatser inom samtliga organisationer. Inom HR-avdelningar samt i ledarskapsroller har en folkhälsovetare goda förutsättningar att göra karriär och på så vis påverka denna stora arena positivt.

Folkhälsovetenskapliga programmet