Text

"En utbildning som leder till jobb"

I nära dialog med näringslivet har innehållet i det folkhälsovetenskapliga programmet utvecklats. Utbildningen har ett tydligt fokus på människors livsstil och hur den påverkar en hållbar utveckling.

− För att möta efterfrågan på arbetsmarknaden har vi format en samhällsviktig utbildning för de som vill driva samhället i en mer hållbar och hälsosam riktning, säger Charlotta Hellström, forskare och lärare på programmet.

På MDU möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Alla utbildningarna är utvecklade i samverkan med aktörer i det omgivande samhället, så även grundutbildningen inom folkhälsovetenskap.

− För att säkerställa att vi har en utbildning som leder till jobb för våra folkhälsovetare så har externa aktörer varit involverade under hela processen i att forma den nya inriktningen. Våra kontakter inom branschen efterfrågar ett program med stora inslag av hållbar utveckling och det finns bred regional förankring att jobba med dessa frågor, säger Charlotta Hellström.

Folkhälsoarbete handlar allt mer om hållbara insatser för att öka hälsan för individer, grupper och för samhället i stort. Flera nya kurser har lagts till för att ge studenterna kunskapen att planera, genomföra och utvärdera hälsoinsatser som hjälper människor, både idag och i framtiden. Därmed går programmet i linje med Agenda 2030, med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

− Det behövs människor som vet hur befolkningens hälsa kan ökas och har kompetens att jobba för en social hållbar samhällsutveckling, säger Charlotta Hellström.

Programmet en tydlig koppling till forskargruppen Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, inom vilken flera av programmets lärare bedriver forskning.

Stora möjligheter till jobb

Som student skapar du dig kompetens inom områden som psykisk hälsa, kost och fysisk aktiviteter och om beroendeskapande medel, som till exempel tobak. Under utbildningen läser du också psykologi, kommunikation, ledarskap, entreprenörskap och projektledning ur ett hälsoperspektiv.

Efter programmet kan du exempelvis arbeta som strateg inom området hållbar utveckling, som folkhälsoplanerare eller med att främja psykisk hälsa i samhället. Arbetsgivare finns både inom offentlig och privat sektor.

− Det kommer alltid finnas behov av människor som arbetar hälsofrämjande och som förebygger folksjukdomar och smittspridning i samhället. Som folkhälsovetare är möjligheterna därför väldigt stora, säger Charlotta Hellström.