Text

Speciallärarutbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Som speciallärare skapar du bästa tänkbara förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas. Utbildningen kännetecknas av ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt och ger behörighet att arbeta självständigt som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd med inriktning mot vald specialisering.

Om utbildningen

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Målgrupp

  • Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • lärare som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan,
  • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är,
  • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Upplägg

Utbildningen ges främst på halvfart, men under den sista terminen är studietakten trekvartsfart. Det ingår även studier på kvartsfart under sommarterminen 2025.

Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar vid fyra-fem tillfällen per termin under höst- och vårtermin.

Under sommarterminen kommer 1-2 campustillfällen att genomföras och mellan dessa ges undervisningen i form av inspelade föreläsningar.

Varje campusträff omfattar två dagar, företrädelsevis torsdagar och fredagar, som äger rum på MDU, campus Västerås.

De obligatoriska träffarna under höstterminen 2023 genomförs 28 augusti, 28-29 september, 9-10 november och 14-15 december. Under vårterminen 2024 genomförs träffarna

1-2 februari alternativt 8-9 februari, 14-15 mars alternativt 21-22 mars, 28 mars (digitalt), 11-12 april alternativt 18-19 april och 16-17 maj alternativt 23-24 maj.

Förkunskapskrav

För att få delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskola eller fritidshem.

Som sökande ska du ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Specialiseringen matematikutveckling

För att antas till specialiseringen matematikutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet matematik.

  • Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet.
  • Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska.

  • Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet.
  • Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Om du har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan du delta om din examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.

Validering

Om du är antagen till en kurs/program inom Lärarlyftet kan du ansöka om validering av tidigare studier och reell kompetens.

Syftet med validering är att lärare med lärarexamen ska kunna få sina kunskaper och färdigheter validerade för tillgodoräknande i den lärarlyftskurs/program de har antagits till.

Valideringsprocessen är en strukturerad kartläggning, bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oavsett hur de har förvärvats.

Vid tillgodoräknande prövas om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de svarar mot lärandemålen i den lärarlyftskurs/program den har antagits till.

Huvudmannens godkännande - speciallärarutbildningen inom lärarlyftet HT23 Pdf, 198.9 kB.

Valideringsseminarium

Studenter antagna till speciallärarprogrammet (samtliga specialiseringar) inom lärarlyftet erbjuds ett valideringsseminarium i anslutning till programstarten hösten 2023. Vid seminariet kommer information ges om valideringsprocessen och hur man går till väga för att validera. Det är endast möjligt att ansöka om validering i början av denna utbildning.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.