Text

Speciallärar­utbildning 90 hp (1-90).
Ingår i Lärarlyftet

Som speciallärare skapar du bästa tänkbara förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas. Utbildningen kännetecknas av ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt och ger behörighet att arbeta självständigt som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd med inriktning mot vald specialisering.

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.


Utbildningen


  • Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
  • lärare som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan,
  • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är,
  • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

 

Efter genomförd utbildning kan du få behörighet att undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan.

Utbildningen ges främst på halvfart, men under en termin är studietakten kvartsfart. Det ingår även studier under en sommartermin under 2023.

Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar vid fyra-fem tillfällen per termin under höst- och vårtermin. Under sommarterminen kommer två tillfällen att ges och mellan dessa ges undervisningen i form av handledning. Varje campusträff omfattar två dagar, företrädelsevis torsdagar och fredagar, och sker på MDU i Västerås.

De obligatoriska träffarna under höstterminen 2020 är 31 augusti, 24 september, 25 september, 5 november, 6 november, 17 december och 18 december.


För att få delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskola eller fritidshem. Som sökande ska du ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För att antas till specialiseringen matematikutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Om du har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan du delta om din examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.


Om du är antagen till en kurs/program inom Lärarlyftet kan du ansöka om validering av tidigare studier och reell kompetens. Syftet med validering är att lärare med lärarexamen ska kunna få sina kunskaper och färdigheter validerade för tillgodoräknande i den lärarlyftskurs/program de har antagits till.

Valideringsprocessen är en strukturerad kartläggning, bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oavsett hur de har förvärvats. Vid tillgodoräknande prövas om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de svarar mot lärandemålen i den lärarlyftskurs/program den har antagits till.

Information om hur du ansöker om validering ges i samband med antagningsbeskedet.


Valideringsseminarium

Studenter antagna till speciallärarprogrammet (samtliga specialiseringar) inom lärarlyftet erbjuds ett valideringsseminarium 1 september 2020. Vid seminariet kommer information ges om valideringsprocessen och hur man går tillväga för att validera. Det är endast möjligt att ansöka om validering i början av denna utbildning.


Anmälan för HT20 är stängd.


Kursupplägget under de olika terminerna kommer att se ut enligt följande:

Hösttermin 2020

Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete, 15 hp


Vårtermin 2021

Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, 7,5 hp

Kvalificerade samtal, 7,5 hp


Hösttermin 2021

Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I, 15 hp, alternativt

Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I, 15 hp, alternativt

Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 1, 15 hp


Vårtermin 2022

Att arbeta som speciallärare med lärandeprocessen i matematik II, 15 hp, alternativt

Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II, 15 hp, alternativt

Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 2, 15 hp


Hösttermin 2022

Teori och metod i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp

Specialpedagogisk forskning i praktiken, 7,5 hp


Vårtermin och sommartermin 2023

Självständigt arbete, 15 hp


Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer

Lärarlyftet

MDU vill ge dig som lärare möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Därför erbjuder MDU med start hösten 2021 en utbildning inom Lärarlyftet som riktar sig till dig som är anställd lärare i skola.

Läs mer
Till toppen