Text

Sjuksköterske­programmet, Nyköping

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Nyköping
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt.

 

”Gör skillnad i människors liv”

När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska hade hon sin sista praktik på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där kände hon sig hemma och idag jobbar hon som intensivvårdssjuksköterska på samma avdelning. Något som inneburit att hon vårdat de värst utsatta patienterna under pandemin.

Läs mer

Utbildningen

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

Cirka en tredjedel av utbildningen består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, region eller hos privata utförare. Du kommer under din VFU utföra praktiska moment i vårdverksamheter inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård. VFU genomförs i Sörmlands län och i Västmanlands län, beroende på vilken studieort du är antagen till. Det finns också VFU-placeringar som kan förläggas till Södertälje sjukhus i enskilda fall. Du måste därför vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

Programmet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås och varje hösttermin i Nyköping.

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Framtid och jobb

Som legitimerad sjuksköterska har du goda förutsättningar att vårda patienter baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Du ansvarar för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter och närstående i syfte att främja hälsa och lindra lidande. Du kommer också handleda studenter och personal.

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet. Du som vill fördjupa dig inom ämnet har även möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom flera olika inriktningar.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDU:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.


Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap

 • Grunder i vårdvetenskap, 7,5hp
 • Professionsblock 1 med inriktning äldrevård, 7,5hp
 • Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5hp
 • Människan som patient, 7,5hp

Medicinsk vetenskap

 • Människans anatomi och fysiologi, 12hp
 • Klinisk mikrobiologi, vårdhygien och allmän farmakologi, 7,5hp

Vårdpedagogik

 • Grunder i vårdpedagogik, 7,5hp

Folkhälsovetenskap

 • Förutsättningar för god hälsa ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, 3hp

Åk 2

Vårdvetenskap

 • Vårdprocessen, dokumentation och kulturell kompetens, 7,5hp
 • Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5hp
 • Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa, 7,5hp*
 • Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård, 7,5hp*
 • Vårdande samtal och bemötande, 5hp

Medicinsk vetenskap

 • Människan vid ohälsa och sjukdom, 13hp
 • Människan vid psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomstillstånd, 5hp

Vårdpedagogik

 • Sjuksköterskan som pedagog och ledare, 5hp

Folkhälsovetenskap

 • Förebygga ohälsa och sjukdom, 2hp

Åk 3

Vårdvetenskap

 • Examensarbete, 15hp
 • Barns och äldres upplevelser av hälsa och vård, 1,5hp
 • Professionsblock 3 med inriktning äldrevård, 9hp*
 • Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård, 9hp*
 • Evidens och säkerhet i ledarskap och teamarbete, 6,5hp

Medicinsk vetenskap

 • Ohälsa och sjukdom hos barn och äldre, 5hp
 • Akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin, 6hp

Vårdpedagogik

 • Sjuksköterskan som ledare och teammedlem, 5,5hp

Folkhälsovetenskap

 • Ojämlikhet i hälsa och vård bland barn och bland äldre, 2,5hp

* Professionsblockskurserna i år 2 och 3 har högskolepoäng från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, vårdpedagogik och folkhälsovetenskap.

Läs mer

Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Det kan förekomma att enskilda verksamheter där VFU genomförs begär ett utdrag från nämnda register. De verksamheter där det är aktuellt meddelar studenten. Det är studenten själv som ansvarar för att beställa det och ge det till VFU-handledaren.

I de fall alla verksamheter inom respektive VFU-kurs nekar till att ta emot en student i VFU, utifrån uppgift i belastningsregistret, finns det ingen möjlighet för studenten att slutföra kursen och därmed inte heller slutföra programmet. Vidare kommer en särskild prövning att göras av Socialstyrelsen innan sjuksköterskelegitimation kan utfärdas efter genomförd utbildning. Det gäller för samtliga studenter på programmet.

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

”Utbildningen ger en stabil grund att stå på”

Mathias Ramström tog tidigare examen från sjuksköterskeprogrammet och jobbar just nu på hjärtavdelningen på Västerås sjukhus. Hans karriärmål är att arbeta som ambulanssjuksköterska, men på vägen dit vill han skaffa sig mer erfarenhet.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer