Text

Sågspån från kokospalmer blir elektricitet

– Vi bedriver forskning som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger forskaren Patrik Klintenberg.

Att förse befolkningen i Moçambique med elektricitet är en stor utmaning. Det finns därför behov av att utbilda fler som kan utveckla ett hållbart energisystem i landet. Genom forskningsprogrammet Breemres bidrar MDU till att stärka akademisk utbildning och forskning inom förnybar energi och energisystem.

– I Breemres har vi en större ambition än vad vi vanligtvis har i våra doktorandprojekt. Vi vill utbyta kunskap genom att bygga upp utbildning på master- och doktorandnivå och skapa ett testcentrum tillsammans med forskarkollegorna i Moçambique, säger Patrik Klintenberg.


Att förse Moçambiques landsbygd med el

– Det finns ett behov av att identifiera hållbara energisystem som levererar tillräckligt med energi till användarna utan att skada de naturresurser som används för energiomvandling. Vi vill undersöka möjligheten att använda lokal biomassa för energiomvandling istället för importerade fossila bränslen. Detta kan bli mer hållbart ur både miljö-, social- och ekonomisk synvinkel, säger Patrik Klintenberg.

En av doktoranderna på programmet är Fastudo Mabecua från Moçambique.

– Eftersom en utbyggnad av det nationella elnätet inte är trolig för många samhällen på landsbygden, utgör lokala en väsentlig del i att förse dessa samhällen med el. Jag undersöker möjligheten att framställa biogas från lokal biomassa som till exempel kassavaskal och sågspån från kokospalmer för småskaliga industrier och enstaka hushåll, säger Fastudo Mabecua.


Oasfalterad väg på landsbygden i Moçambique. Två kvinnor går längs med vägen med korgar på huvudet.

Forskning och utbildning kopplas samman på MDU

På MDU har vi internationellt erkända forskare som undersöker några av de stora miljöutmaningar som världen står inför. Vårt nya masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling är starkt kopplat till den här forskningen. Det gör att du som student kan få insikter om både nuläget och framtidens teknik. Du kommer till exempel att lära dig om bio-baserade energikällor på kursen användning och omvandling av biomassa.

Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans.

Läs mer

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.

Läs mer