Text

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Tillsammans med elva av regionens skolhuvudmän har MDU startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid.

Om utbildningen

Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för deras fortsatta lärande. Lärarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivutveckling och du får lära dig teorier om språk och språkutveckling.

För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du med dig djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen och estetiska lärprocesser.

Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne.

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik.

Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund som skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

Den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet med inriktning mot undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen F-3, och kombinationen av studier och arbete vid en skola ger dig möjlighet att hela tiden relatera de teoretiska studierna till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du använda dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans verksamhet i dina teoretiska studier.

Studieupplägg

Under det första studieåret studerar du på helfart.

Redan under den andra terminen genomför du den första verksamhetsförlagda kursen (VFU). VFU-kursen genomförs hos den kommun/skolhuvudman som du antagits till vid programstarten.

Under det andra studieåret studerar du på halvfart.

Utöver det erbjuds du en tjänst omfattande halvtid i den kommun där VFU-kursen genomförts. Tjänsten erbjuds förutsatt att du genomfört den första VFU-kursen med ett godkänt resultat.

Från och med det andra studieåret anställs du därmed på en tjänst och arbetar då som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning av erfarna lärare.

En individuell lönesättning kommer att tillämpas av skolhuvudmannen. Anställningen gäller för en termin i taget enligt skollagen och följer gällande regler och avtal. Denna halvtidstjänst kommer du att fortsätta vid fram till att utbildningen avslutas.

Utöver halvtidsanställningen ingår även VFU under utbildningstiden, vilket ger dig ytterligare praktiska erfarenheter. Under ledning av skickliga lärare får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera skolundervisningen.

Under hela utbildningen ingår halvtidsstudier under sommarterminen. Totalt genomförs utbildningen under drygt fem och ett halvt år.

Jobb och framtid

Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Efter avslutade studier har du, förutom din grundlärarexamen, också erfarenheter från flera års arbete inom grundskolan, vilket är fördelaktigt både för dig och för arbetsgivaren.

Behovet av välutbildade lärare kommer fortsatt att vara stort. MDU:s nära samarbete med kommuner i regionen ger dig, förutom värdefulla erfarenheter, också kontakter inför framtiden.

Att arbeta som grundlärare är utvecklande, utmanande och roligt.

Det öppnar också för fler karriärvägar, då du längre fram kan läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

    Studentintervju

    Kontakta oss

    Chatta med oss

    Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.