Text

Förskolebarn kan påverka utvecklingen mot en hållbar framtid

Ingress

Innehåll

2018 infördes hållbar utveckling i förskolans läroplan, men hur förskolan ska arbeta med hållbarhet har inte varit helt självklart. MDU:s professor Eva Ärlemalm-Hagsér är en av författarna till boken ”Researching early childhood education for sustainability: Challenging assumptions and orthodoxies” som samlar den senaste forskningen inom hållbarhetsutbildning i förskolan världen över. Här är alla forskare överens alla barn har förmågan att engagera sig i att skapa en hållbar framtid.

Barn och förskollärare i skogen.

– Vi lever i en tid med mängder av globala svårigheter och utmaningar av ekologisk, social/kulturell och ekonomisk karaktär. Då är det avgörande att arbetet med hållbarhet sker på alla nivåer i samhället. Från den lokala förskolan till internationella policydokument och givetvis genom forskning på alla nivåer, säger Eva Ärlemalm-Hagsér, professor i förskolepedagogik med inriktning på hållbarhetsutbildning i förskolan vid MDU.

Utgångspunkten för förskolans arbete med hållbarhet är att utgå från att barn är medborgare som kan påverka utvecklingen av en hållbar framtid.

– Förskolan behöver se och förstå att alla barn har rättigheter, kompetenser och förmågan att engagera sig och delta i arbetet för en hållbar nutid och framtid. Det är samtliga forskare inom forskningsområdet hållbarhetsutbildning i förskolan, även internationellt, helt överens om, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.


Förskolor över hela världen har fokus på hållbarhetsutbildning

Hållbarhet är ett stort och abstrakt begrepp. Det innefattar tre delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, där inte alla delar har fått lika stort utrymme i förskolan.

– Ekonomisk och ekologisk hållbarhet har förskolan varit duktig att arbeta med, men få pratar om social hållbarhet, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

I boken, ”Researching early childhood education for sustainability: Challenging assumptions and orthodoxiesredovisas inte bara på den senaste forskningen, utan det ges även praktiska exempel på hur man bedriver utbildning och undervisning inom hållbar utveckling i förskolan i olika delar av världen.

– Det finns många utmaningar då arbetet med hållbarhet är mångfasetterat och komplext. Trots detta arbetar många förskollärare och förskolepersonal över hela världen med att motverka ohållbara strukturer av social, kulturell, ekonomisk och miljömässig karaktär i sina förskolor, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.

För att lyckas med arbetet är det viktigt att arbeta medvetet med hållbarhetsfrågor i alla nivåer i förskolan, såväl på ledningsnivå som i arbetet tillsammans med barnen.

– Ansvaret att driva arbetet för förändring ligger hos personalen på förskolan, men barnens perspektiv, delaktighet och inflytande behöver styra arbetet och även knyta an till barnens erfarenhetsvärld och förståelser, säger Eva Ärlemalm-Hagsér.


Så får du de minsta engagerade i hållbarhet

  1. Utgå från att barn har förmågan att som medborgare påverka att skapa en hållbar framtid.
  2. Prata med barnen om hållbarhet på ett sätt som utgår från deras erfarenhetsvärld och förståelser.
  3. Möt barnet i frågor som barnet har. Då fångar ni barnet i något den är engagerad i.
  4. Använd bilder som pedagogiskt förstärker det ni pratar om.