Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA341
  • Huvudområde Företagsekonomi

Företag utgör de mest inflytelserika krafterna i dagens samhälle och kan göra betydande insatser för att hantera stora samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar och ojämlikhet. Kursen 'Ansvarsfull management för hållbara affärer' ger en översikt över organisationers och chefers nya roller och presenterar ett nytt managementparadigm som går utöver vinsttänkandet. Kursen erbjuder kunskap och praktiska insikter om hur managementprofessionella kan integrera etik, ansvar och hållbarhet i olika managementpraxis för att tjäna samhället och planeten.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024