Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod FOA177
  • Huvudområde Företagsekonomi

Kursen ger dig viktiga färdigheter och kunskap som behövs för att ge ett tjänsteproducerande företag konkurrensfördelar genom strategier vad gäller kvalitet. Du kommer att lära ramar för management i tjänsteproducerande organisationer, hur man kan öka kundnöjdheten och behålla kunder med servicestrategiska åtgärder. Begrepp som tjänstekvalitet, kundens livstidsvärde och lönsamhet är centrala. Du lär dig att göra service blueprints, förstå kundernas förväntningar och förstå relationers betydelse för tjänsteföretagets strategier. Ett underliggande antagandet i denna kurs är att studenter lär sig bäst och genom aktivt deltagande i inlärningsprocessen. Därför kommer undervisningsaktiviteterna bestå av en blandning av föreläsningar och studentledda case-seminarium.

Kursen är baserad på en kvalitetsmodell som använder gap för att lyfta fram kvalitetens betydelse. Syftet med föreläsningarna är att introducera dig till de centrala idéerna i tjänstemarknadsföring i allmänhet och gapnalysen i synnerhet.

Under case-seminarierna är deltar studenterna aktivt genom att på de tar ansvar för att planera, genomföra och rapportera seminarierna och aktivt deltagande vid varje tillfälle.

I en framtida karriär kommer du säkert komma i kontakt med eller arbetar med tjänsteproducerande företag, tjänsteutveckling eller ledarskap inom servicenäringarna. Kursen ger kunskap om de speciella förhållanden som kännetecknar arbetet i en tjänsteproducerande organisation/företag. Kursen ger dig också verktyg och förmåga att bli en skicklig anställd eller chef i tjänsteproducerande organisation / företag.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Ingemar Haglund

021-10 14 77

ingemar.haglund@mdu.se