Text

Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod BMA099

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024