Text

Att undervisa artificiell intelligens på gymnasial nivå

 • Högskolepoäng 7.5 + 7.5 hp
 • Studieort Distans
 • Utbildningsnivå
 • Huvudområde

Utveckla din förmåga att undervisa i ämnet AI på gymnasienivå. På uppdrag av Skolverket erbjuder vi två distanskurser med start hösten 2024. Kurserna har två olika inriktningar: samhällsperspektiv alternativt tekniskt perspektiv.

Om kurserna

Artificiell intelligens (AI) är ett nytt ämne på Sveriges gymnasieskolor/Komvux. Elever förbereds för fortsatta studier och yrkesliv inom området men även för kritiskt reflekterande över AI användning i det dagliga (digitala) livet som medborgare.

AI är idag en del av vår infrastruktur som påverkar oss direkt eller indirekt som både individ, arbetstagare och medborgare. AI utvecklingen sker just nu snabbt vilket innebär förändrade användningsområden samtidigt som reglering av användning pågår.

Som kursdeltagare kommer du att ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper för att kunna följa utvecklingen och kritiskt reflektera över ställningstaganden angående den. Både utifrån ett tekniskt perspektiv och ett samhällsvetenskapligt perspektiv, samt kunna genomföra undervisning om AI.

Kurserna omfattar 7,5 hp vardera och går på går på kvartsfart. Kurserna har två olika inriktningar; samhällsperspektiv alternativt tekniskt perspektiv. I följande text kan du läsa mer om vad respektive kursinriktning innehåller.

Vem kurserna riktar sig till

Kurserna vänder sig till dig som är lärare på gymnasial nivå och som är behörig i matematik, gränssnittsdesign, teknik, programmering eller webbdesign.

 

Inriktningen tekniskt perspektiv syftar till att utveckla dina grundläggande kunskaper i tillämpning av AI-teknik; dels att förstå begrepp och några viktiga tekniker som används vid problemlösning med hjälp av AI, dels att med hjälp av programmering eller motsvarande verktyg bekanta sig med enkla metoder för att träna AI för olika tillämpningar.

Under kursens gång kommer du att utveckla din förmåga att göra välgrundade val vid användning av AI samt att beakta möjligheter och risker.

Innehåll

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

 • Få kunskaper om AI, ur ett tekniskt perspektiv, dess beståndsdelar, funktioner och säkerhet.
 • kunna använda AI i problemlösning.
 • kunna följa utvecklingen inom AI.
 • kunna resonera och relatera AI-utveckling till hållbar utveckling i konkreta exempel.
 • kunna planera och genomföra undervisning om AI i för deltagaren relevanta situationer och utifrån kursens innehåll.

Genomförande

Kursen bedrivs helt på distans och inkluderar sex digitala träffar. Utöver kommer det att förekomma föreläsningar, seminarium och praktiska laborationsuppgifter. Den sista delen av kursen innefattar ett projektarbete med didaktisk inriktning i ett relevant ämne, som ska presenteras både muntligt och skriftligt.

Kurstillfällen

Varje kursträff planerar genomföras kl. 14:00-17:00, alternativt 14:00-18:00.

Kursstart sker digitalt den 5/9. Därefter sker de digitala träffarna under följande tillfällen:

Höstterminen 2024:
19/9, 3/10, 17/10, 31/10 samt 14/11.

Tillfället individuell- /grupphandledning kan läggas flexibelt utanför den schemalagda tiden.

Inriktningen samhällsperspektiv syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper om konsekvenser som användning av AI har, både på samhället i stort och för individen. Utöver det kommer vi att belysa frågor kring jämställdhet, social jämlikhet samt demokrati som en integrerad del av frågeställningar kring etik och reglering av AI.

Innehåll

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

 • resonera om AI:s påverkan på människa och samhälle, framför allt ur ett demokratiskt, etiskt och ett socialt perspektiv. Detta inkluderar historisk framväxt av AI.
 • beskriva relevanta etiska, kognitiva och utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp kopplat till AI utvecklingen. Till detta hör även frågor om jämlikhet, jämställdhet och genus i relation till en demokratisk AI utveckling.
 • använda relevanta etiska och utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp för att diskutera konkreta tillämpningar av AI.
 • ha kunskaper om lagar, bestämmelser och juridiska frågeställningar relevanta för AI, nationella såväl som internationella, samt relevanta etiska principer som relaterar till beslutsfattande i juridiska frågor.
 • planera och genomföra undervisning om AI i för deltagaren relevanta situationer.

Genomförande

Kursen bedrivs helt på distans och inkluderar sju digitala träffar inklusive kursstart. Dessutom kommer det att finnas seminarier, gruppdiskussioner och skriftliga uppgifter mellan träffarna. Den sista delen av kursen innefattar ett projektarbete med didaktisk inriktning i ett relevant ämne, som ska presenteras både muntligt och skriftligt.

Kurstillfällen

Varje kursträff planerar genomföras kl. 14:00-17:00, alternativt 14:00-18:00.

Kursstart sker digitalt den 12/9. Därefter sker de digitala träffarna under följande tillfällen:

Höstterminen 2024:
26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 samt 5/12.

Tillfället den 21/11 består av en inbokad projekthandledningstid med en lärare.

Anmälan

Ansökan är öppen fram till 30 augusti eller tills platserna är fulla. Antagningsbesked eller reservplaceringsbesked kommer att gå ut till alla sökande.

Kurserna har lokal antagning och ansökan sker via formulären på denna webbplats. Antal deltagare är begränsat till max 40 personer per kursinriktning och vi tillämpar först till kvarn. Kurserna startar vid minst 20 deltagare.

Personuppgifterna i formuläret krävs för registrering i studiedokumentationssystemet Ladok. Kontaktuppgift till huvudman/rektor krävs då huvudmannen intygar behörighetskravet utbildad lärare samt verksam inom någon av de anpassade skolformerna.

För dig som är intrsserad erbjuder vi andra poängdrivande utbildningar för dig som arbetar inom förskola och skola.

Här är en samlingssida där du hittar samtliga fortbildningskurser inom området förskola och skola.

Frågor

Om du har frågor om utbildningen, kontakta kursansvarig Kristina von Hausswolff.

Avgifter

Utbildningen bekostas med statsbidrag och är kostnadsfri för deltagare. Litteratur bekostas av skolhuvudman.