Text

Teknikundervisning i förskolan - att konstruera och bygga tekniska lösningar

  • Högskolepoäng 2,5 hp
  • Studieort Plats och utformning bestäms i överenskommelse mellan MDU och huvudmannen
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Huvudområde

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig som deltagare möjlighet att utveckla dina kunskaper för undervisning och barns lärande avseende teknik och bygg och konstruktion utifrån förskolans styrdokument och en vetenskaplig grund. Genom föreläsningar och litteratur kommer du ta del av forskning och teoretiska utgångspunkter för teknikundervisningen, vilka du sedan använder i kursens uppgifter, vilka inkluderar aktiviteter som genomförs i din barngrupp.

Följande moment/teman ingår

  • Kunskapsinnehåll (i teknik) relaterat till bygg och konstruktion
  • Teknikutvecklingsarbete
  • Observation av barns bygg-/konstruktionslek
  • Planering, genomförande och analys av teknikundervisning i förskolan
  • Teoretiska ramverk för teknik som underlag för observation, planering och analys av teknikundervisning

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamma förskollärare, med krav på förskollärarexamen eller motsvarande.

Genomförande

Kursen kan ges digitalt, fysiskt eller i blandad form. Plats och utformning bestäms i överenskommelse mellan MDU och huvudmannen.

Start tidigast ht 24.

Är du som skolhuvudman intresserad?

Hör gärna av dig för dialog om upplägg, önskemål om start samt för offert.