Text

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  • Högskolepoäng 7,5 hp
  • Studieort Plats enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, som i sin tur bidrar till elevernas lärande.

flicka med målarfärg i handen
format_quote

”MDU var det lärosäte som bäst motsvarade våra förväntningar”

Läs mer

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig kunskaper om flerspråkiga barns och elevers utveckling och lärande, samt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbete i skolans verksamhet. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns och elevers språk- och kunskapsutveckling i skolan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i förskolan och upp till gymnasiet.

Du lär dig

  • förstå hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet
  • ha kunskap om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande
  • kunna leda och tillämpa arbete med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten

Anmälan

Du som anmäler dig till kursen behöver ha huvudmannens godkännande för att få gå kursen.

Genomförande

Kursen genomförs som huvudsakligen distansbaserad utbildning med ett antal träffar på campus eller på plats hos huvudman. Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Den är processinriktat upplagd, med verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kursen skräddarsys i samverkan mellan huvudmannen och lärosätet och kan genomföras under 1-3 terminer. Deltagare erhåller antingen 7,5 högskolepoäng eller intyg efter genomförd utbildning.

Är du huvudman? MDU skräddarsyr gärna kortare eller längre upplägg efter era önskemål. Hör av dig för dialog.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.