Text

Nätverk för samordnare av nyanlända elevers lärande

Sedan 2016 har MDU, på uppdrag av Skolverket, årligen haft i uppdrag att sammankalla ett nätverk av samordnare för nyanlända elever hos skolhuvudmän i Västmanland och Södermanland. Alla huvudmän som har en samordnare kan ingå i nätverket. Nätverkets övergripande mål är att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Nätverkande människor.

Nätverket träffas 3-4 gånger per termin, både fysiska och digitala träffar. Träffarna innehåller workshops, dialog, erfarenhetsutbyte, litteraturseminarier samt föreläsningar om aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

I nätverket kommer fokus att vara på det systematiska kvalitetsarbetet och skolförbättringar och på frågor om huvudmans förmåga att stötta skolors arbete genom att bistå med kunskap om färska forskningsresultat och inhämtande av forskningsresultat. Även kunskapsspridning i samordnarnas organisationer, främjande av kritiska jämförelser vad gäller utbildningsinsatser och tätare samverkan med lärosäten tas upp.

Det är kostnadsfritt att delta i nätverket.

Många positiva effekter av nätverket

Skolverket utvärderar årligen utfallet av arbetet i samtliga nätverk i landet, och några av effekterna på nationell nivå är förbättrat lärande för nyanlända barn och ungdomar, tydligare styrning och ledning gällande stöd till nyanlända och utveckling av systematiskt kvalitetsarbete. Nationellt syns också kontinuitet i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande genom att samordnarna som en effekt att nätverkens arbete finns med i ledningsgruppen.


Sammankallande och ansvariga

Nätverket leds av Ulrika Jepson Wigg, fil dr och lektor i pedagogik vid MDU och Cecilia Westerdahl, universitetsadjunkt i pedagogik, förskollärare och före detta biträdande rektor. Nätverket arrangeras på uppdrag av Skolverket och genom MDU:s samverkansarena Mälardalens Kompetenscentrum for Lärande (MKL). 


Mer information samordnaruppdraget på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.Kontakt

Hör av dig om du som huvudman är intresserad av att en samordnare deltar i nätverksträffarna eller om du bara önskar mer information.