Text

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (uppdrag av Skolverket)

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
 • Utbildningsnivå
 • Huvudområde Matematik/tillämpad matematik

Mälardalens universitet erbjuder rubricerad utbildning med start höstterminen 2024.

Målgrupp och omfattning

Kursen omfattar 15 hp och målgruppen är förskollärare som undervisar i förskoleklass. Utbildningen kan kommunförläggas men kan även ske helt digitalt på distans. Skolhuvudmannen anmäler intresse om kursen till lärosätet och möjliggör för flera medarbetare i organisationen att delta i utbildningen. Flera skolhuvudmän kan gå samman för att anordna utbildningen gemensamt och då kan eventuellt kommunförlagda kursträffar ske växelvis hos de samverkande parterna. Se kontaktuppgift nedan för intresseanmälan.

Kursens innehåll och upplägg

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning. Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet. Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen utgår från Skolverkets kursplan för matematik i grundskolan (Lgr22) med följande innehåll:

 • Matematiska förmågor beskrivna i forskning.
 • De matematiska områdena taluppfattning och tals användning, geometri, algebra, sannolikhet, statistik, och samband och förändring.
 • Problemlösning inklusive analys av autentiska elevlösningar och reflektion över hur lärare kan använda elevers olika lösningar på ett sätt som gynnar alla elevers lärande.
 • Språkets och kommunikationens betydelse för lärande av matematik.
 • Formativ bedömning, pedagogiska planeringar och utvärdering av egen undervisning.
 • Problematisering av olika arbetssätt/metoder (som t.ex. ämnesintegrering) samt olika sätt att differentiera/individualisera undervisning.
 • Analys och anpassning av läromedel och annat undervisningsmaterial i förhållande till syfte och elevgrupp.
 • Anpassning av undervisning till elever som är i behov av särskilt stöd, till elever som är i behov av särskilda utmaningar samt till elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder.
 • Ramverk för matematiklärarkunskap

Innehållet i kurserna är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Är du som skolhuvudman intresserad?

Kontakta MDU med din intresseanmälan för att diskutera möjliga upplägg och när ni skulle vilja starta kursen. Planeringsprocessen kan då inledas i väntan på Skolverkets definitiva startbesked. MDU:s kontaktperson, se nedan, sköter kommunikationen med Skolverket.

Kontakt

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.