Text

Kunskapsbedömning inom den anpassade skolan

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Studieort Distanskurs, med möjlighet till fysiska träffar på campus
  • Utbildningsnivå
  • Huvudområde

Utveckla din förmåga att bedöma dina elevers kunskapsutveckling inom den anpassade skolan. På uppdrag av Skolverket erbjuder vi en distanskurs med start hösten 2024.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är verksam och arbetar som lärare inom den anpassade skolan och fokuserar på kunskapsbedömning ur pedagogiska, didaktiska och samhälleliga perspektiv.

Som kursdeltagare utvecklar du dina färdigheter i att genomföra och ansvara för bedömning i ämnen och ämnesområden i anpassad skola. Utöver det stärker du din värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller bedömning utifrån etiska, vetenskapliga och samhälleliga perspektiv.

Innehåll

Kursens innehåll är tänkt att skapa en bred kunskap om bedömning och omfattar olika verktyg inom såväl summativ som formativ bedömning, såsom observation, portfolio, kartläggningsverktyg och samtal. Tillsammans med det väver vi in allmändidaktiska- och ämnesdidaktiska perspektiv.

Under kursen kommer du att lära dig:

  • att använda bedömningsmetoder i skolans systematiska kvalitetsarbete
  • utveckla cykliska modeller för bedömning, sambedömning och utvärdering; det vill säga vad som bedöms och hur det görs
  • problematisera kunskapsbedömning från ett samhällsperspektiv med fokus på hållbarhet i bedömningsmetoder.

Vem kursen riktar sig till

Kursen vänder sig till dig som är utbildad lärare och är verksam i den anpassade skolan.

Genomförandet

Kursen genomförs huvudsakligen på distans med möjlighet till fysiska träffar på campus.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och består av fem (5) digitala träffar förlagda över ett läsår. Varje kursträff planeras genomföras kl. 13:00-17:00. Preliminära datum för träffarna är:

Höstterminen 2024:
24/9, 26/11

Vårterminen 2025:
4/2, 8/4, 3/6

Anmälan till kursen är stängd

Antalet platser till kursen har blivit fyllda.

Information till dig som sökt kursen:
Kursen har lokal antagning och ansökan sker via formuläret på denna webbplats. Antal deltagare är begränsat till max 40 personer och vi tillämpar först till kvarn. Antagningsbesked eller reservplaceringsbesked kommer att gå ut till alla sökande.

För att anmäla sig till kursen krävs ett godkännande av Personuppgifterna i formuläret krävs för registrering i studiedokumentationssystemet Ladok. Kontaktuppgift till huvudman/rektor krävs då huvudmannen intygar behörighetskravet utbildad lärare samt verksam inom någon av de anpassade skolformerna.

För dig som är intrsserad erbjuder vi andra poängdrivande utbildningar för dig som arbetar inom förskola och skola.

Här är en samlingssida där du hittar samtliga fortbildningskurser inom området förskola och skola.

Frågor

Om du har frågor om utbildningen, kontakta kursansvarig Nina Klang.

Avgifter

Utbildningen bekostas med statsbidrag och är kostnadsfri för deltagare. Litteratur bekostas av skolhuvudman.