Text

Fortbildningskurser för förskollärare

  • Högskolepoäng 7,5 hp
  • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Behörighet anges under respektive kursbeskrivning
  • Huvudområde

På uppdrag av Skolverket erbjuder vi sju olika fortbildningskurser för förskollärare. Skolhuvudmannen kan välja mellan kurserna nedan, som omfattar 7,5 hp vardera. Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter överenskommelse med MDU.

Flera skolhuvudmän kan också gå samman för att gemensamt anordna utbildningen för sina medarbetare. I så fall sker de kommunförlagda kursträffarna växelvis hos de samverkande skolhuvudmännen.

Se målgrupp under respektive kursbeskrivning. Intresseanmälan om kursen sker till lärosätet av intresserade skolhuvudmän. Se information om finansiering och kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Dessa kurser kan du läsa:

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar att bedriva undervisning i förskolan. Rektor skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen.

Vi erbjuder en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Kursen heter Undervisning i förskolan och målgruppen är förskollärare, rektorer eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Rektor har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet.

Kursen riktar sig till rektorer/biträdande rektorer som är anställda i förskolan. Den heter Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektorns ansvar för förskolans kvalitet.

Rektor har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du som går kursen kan utveckla ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete sa att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen.

Kursen belyser också relationen mellan förskollärarens respektive arbetslagets ansvar samt rektorns roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Förskolan har ett ansvar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och på ett sätt som utmanar alla barn. Kursen ger dig möjlighet att förkovra dig ytterligare rörande dessa centrala delar av ditt arbete.

Vi erbjuder kursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgruppen är förskollärare som är anställda i förskolan och har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller en förskollärarlegitimation.

Du får möjlighet att höja din specialpedagogiska kompetens och dina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling.

I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn.

Naturvetenskap och teknik är viktiga områden i läroplanen för förskolan. Vi erbjuder en kurs för att öka kunskapen. Den heter Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning.

Här får förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta sa att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och stimuleras mer.

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Vi erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Du som går kursen kommer att få verktyg för att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera så väl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära. Rektorn har ett övergripande ansvar för det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet för hela förskolans verksamhet.

Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig att se hur verksamheten kan styras med stöd av utvärdering och kvalitetsarbete.

Kursen heter Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete. Målgruppen är förskollärare, rektorer eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan.

Du som är förskollärare ska dessutom ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Kursen tar upp förskollärarens och rektorns ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Matematikdidaktik i förskolan är en ny kurs som erbjuds från november 2023. Målgruppen är förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Syftet med kursen är att ge en vidgad och fördjupad kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan och att ge deltagarna tilltro till den egna förmågan att undervisa i matematik. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll med den egna barngruppen. Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas.

Kursdeltagarna får också övning i att analysera och reflektera över valda didaktiska ställningstaganden i matematikundervisningen utifrån mötet med både individuella barn och i barngruppen.

Finansiering av studierna

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna.

Det finns inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren inte får några pengar från staten. Deltagare och arbetsgivare får komma överens om ett upplägg.

Ersättning för kurslitteratur

Skolverket betalar kurslitteraturen. Det innebär att deltagaren inte själv behöver köpa kurslitteraturen utan får den när kursen börjar. Efter kursen ska litteraturen finnas tillgänglig på förskolan.

Är du som skolhuvudman intresserad?

Kontakta Mait Walderlo med din intresseanmälan och förslag på när ni vill starta kursen. Planeringsprocessen kan då inledas i väntan på Skolverkets definitiva startbesked. MDU:s kontaktperson sköter kommunikationen med Skolverket.

Anmälan och frågor

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.