Text

Förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet och Läslyftet.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller eller andra kompetensstärkande aktiviteter. Vi kan skräddarsy upplägg efter era behov. 

Förskola

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

Läs mer

Förskolans uppdrag – ett utvecklingsprogram för barnskötare i förskolan

På uppdrag av kommunala eller enskilda huvudmän anordnar MDU ett utvecklingsprogram för barnskötare som arbetar inom förskolan.

Läs mer

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (uppdrag av Skolverket)

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (uppdrag av Skolverket).

Läs mer

Sju fortbildningskurser för förskollärare

På uppdrag av Skolverket erbjuder vi sju olika fortbildningskurser för förskollärare. Kurserna omfattar 7,5 hp vardera och genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter överenskommelse med MDU.

Läs mer

Kreativ processledning för förskollärare och lärare

Som förstelärare, förste förskollärare, arbetslagsledare eller ämnesansvarig specialpedagog finns det många spännande och utmanade uppdrag i vardagen. Ett av dem rör det kollegiala lärandet - att stödja och leda kollegor inom ämnesgrupper, arbetslag eller i verksamheten som helhet. I kursen får du verktygen för att lyckas.

Läs mer

Flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, som i sin tur bidrar till elevernas lärande.

Läs mer

Teknikundervisning i förskolan - att utforska teknik i vardagen

Genom föreläsningar och litteratur kommer du ta del av forskning och teoretiska utgångspunkter för teknikundervisningen, vilka du sedan använder i kursens uppgifter, vilka inkluderar aktiviteter som genomförs i din barngrupp.

Läs mer

Teknikundervisning i förskolan - att konstruera och bygga tekniska lösningar

Kursen syftar till att ge dig som deltagare möjlighet att utveckla dina kunskaper för undervisning och barns lärande avseende teknik och bygg och konstruktion utifrån förskolans styrdokument och en vetenskaplig grund.

Läs mer

Skola

Kreativ processledning för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens roll är i förändring och innebär i allt större utsträckning att vara ett nav för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Läs mer

Flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, som i sin tur bidrar till elevernas lärande.

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. Länk till annan webbplats.

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk för undervisning i ämnet inom grundskolans senare år.

Masterprogram i didaktik

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Läs mer

Undervisa i artificiell intelligens på gymnasial nivå

Utveckla din förmåga att undervisa i ämnet AI på gymnasienivå. På uppdrag av Skolverket erbjuder vi två distanskurser med start hösten 2024. Kurserna har två olika inriktningar: samhällsperspektiv alternativt tekniskt perspektiv.

Läs mer

Nätverk för samordnare av nyanlända elevers lärande

Nätverket syftar till att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Läs mer

Kontaktperson