Text

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (Uppdrag av Skolverket)

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Huvudområde Matematik/tillämpad matematik

Mälardalens universitet erbjuder rubricerad utbildning med start höstterminen 2022.

Målgrupp

Målgrupp för uppdragsutbildningen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Ytterligare information finns på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.


Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärares kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärares utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande matematikinlärning. På så vis främjas likvärdig undervisning som leder till att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen.


Kursinnehåll

Kursen innehåller den grundläggande matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik. De innehåller också uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla barns/elevers erfarenheter och behov. Uppdragsutbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument. Vidare beaktas bemötande av elever i behov av särskilt stöd samt inkluderande förhållningssätt.


Studietakt och tidsperiod

Uppdragsutbildningen erbjuds på kvartsfart och startar i augusti 2022 och avslutas senast 30 juni 2023.


Blanketter

Huvudmannablankett HT22 Forbildning förskollärare i förskoleklass Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan sker till antagning.se

Validering

Information om validering ges i samband med kursstart onsdag 24 augusti kl. 16:00-18:00 via zoom (länken finns i Canvas).

Kontakt

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan
Till toppen