Text

Att leda kollegialt lärande

 • Studieort 1–2 fysiska träffar, i övrigt på distans
 • Utbildningsnivå
 • Huvudområde

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser utan statsbidrag. Mälardalens universitet erbjuder utbildningen med start höstterminen 2022.

Målgrupp

Målgrupp för uppdragsutbildningen är legitimerade förskollärare, lärare, lärare i fritidshem, samt studiehandledare på modersmål och skolledare, inom förskola, grundskola och motsvarande skolformer, gymnasieskola och motsvarande skolformer samt kommunal vuxenutbildning. Målgruppen lärare kan representera samtliga skolämnen, inklusive modersmål.


Utbildningen

Efter utbildningen kommer deltagarna

 • ha utvecklat sin förmåga att leda en grupp i kollegialt lärande med hjälp av Skolverkets kompetensutvecklingsmodell och materialet på Lärportalen eller på Skolverkets utbildningsplattform,
 • ha utvecklat kompetenser att använda olika handledningsmodeller och samtalsmodeller för kollegiala samtal som utmanar och ger stöd så att kollegors kunnande och lärande fördjupas och befästs,
 • ha kunskaper om vad ett fördjupat kollegialt lärande innebär samt kunna bidra till en utveckling av verksamhetens kompetensutvecklingskultur.

Mer information om utbildningen hittar du på skolverket.se Länk till annan webbplats.


Undervisning

Utbildningen ges under totalt motsvarande sju heldagar fördelade på fyra perioder från den 1 juni 2022 till den 18 april 2023. Utbildningstillfällena sker parallellt med att deltagaren leder det kollegiala lärandet utifrån Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial.

Fem till sex av utbildningsdagarna genomförs helt på distans, och en eller två dagar genomförs fysiskt.


Innehåll

Utbildningens innehåll kommer behandla:

 • det kollegiala lärandet och dess innebörd, vilket är kärnan i utbildningen,
 • samtalsmodeller samt egen erfarenhet av att leda kollegialt lärande, kopplat till föreläsningar och diskussioner i grupp,
 • ledarrollen – perspektivskiftet mellan att vara lärare och ledare för kollegialt lärande,
 • det kollegiala lärandet kopplat till det systematiska arbetet för skolutveckling, och
 • det kollegiala lärandet med utgångspunkt i Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial på Lärportalen och utbildningsplattformen.


Utdrag ur uppdragsplan

Skolverket ansvarar för annonsering av utbildningen, mottagande av anmälningar, urval av deltagare och antagning till utbildningen. Skolverket skickar en sammanställning av antagna deltagare till Lärosätet senast den 29 mars 2022. Sammanställningen innehåller information om deltagarnas namn, personnum-mer, e-postadress, skola, huvudman, valt modulområde/webbkurs, skolform/yrkeskategori, kontaktuppgifter till deltagarens rektor, samt huruvida deltagarens rektor intygat de olika kraven för antagning eller inte.

Kursintyg

Utbildningen är inte poänggivande. Lärosätet ska dock utfärda intyg på genomgången utbildning efter utbildningens slut. Skolverket tillhandahåller en mall för intyget. För att erhålla ett kursintyg ska deltagaren ha närvarat vid motsvarande minst fem av sju utbildningsdagar.

Anmälan

Anmälan sker via Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är öppen under perioden 15 mars – 19 april 2022.

Kontaktpersoner

Hör av dig om du har frågor om denna utbildning.

Avgifter

Kursen är avgiftsfri för dig som deltagare.