Text

Förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet och Läslyftet.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller eller andra kompetensstärkande aktiviteter. Vi kan skräddarsy upplägg efter era behov. 

Förskola

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjligheter att uttrycka sig genom bild, drama, dans, musik och rytmik?

Läs mer

Förskolans uppdrag – ett utvecklingsprogram för barnskötare i förskolan

På uppdrag av kommunala eller enskilda huvudmän anordnar MDU ett utvecklingsprogram för barnskötare som arbetar inom förskolan.

Läs mer

Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans 1-6

MDU erbjuder två kurser inom matematikdidaktik. Kurserna syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper om den matematik som är central i årskurserna F-6. Fördjupning av studentens grundläggande ämneskunskaper är centralt liksom att kontinuerligt knyta det matematiska innehållet till ämnesdidaktik.

Läs mer

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (Uppdrag av Skolverket)

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (Uppdrag av Skolverket)

Läs mer

Kreativ processledning för förskollärare och lärare

Som förstelärare, förste förskollärare, arbetslagsledare eller ämnesansvarig specialpedagog finns det många spännande och utmanade uppdrag i vardagen. Ett av dem rör det kollegiala lärandet - att stödja och leda kollegor inom ämnesgrupper, arbetslag eller i verksamheten som helhet. I kursen får du verktygen för att lyckas.

Läs mer

Programmering i tidigare åldrar

Kom igång med programmering på din skola! Den här avgiftsfria workshopserien baseras på Skolverkets webbkurs ”Om programmering” och erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

Läs mer

Flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, som i sin tur bidrar till elevernas lärande.

Läs mer

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig kunskaper i grundläggande läs- och skrivinlärning relevanta för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Skola

Att leda kollegialt lärande

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler eller webbkurser utan statsbidrag.

Läs mer

Kreativ processledning för förskollärare och lärare

Som förstelärare, förste förskollärare, arbetslagsledare eller ämnesansvarig specialpedagog finns det många spännande och utmanade uppdrag i vardagen. Ett av dem rör det kollegiala lärandet - att stödja och leda kollegor inom ämnesgrupper, arbetslag eller i verksamheten som helhet. I kursen får du verktygen för att lyckas.

Läs mer

Processledare i studiehandledning på modersmål

Studiehandledare på modersmål är en avgörande och viktig professionell grupp för inkluderingen av nyanlända elever och deras framtida livschanser. Det skapar löpande utbildningsbehov inom kommuner. MDH har därför tagit fram en unik kurs för att utbilda personal som ska arbeta med intern kompetensutveckling för studiehandledare.

Läs mer

Programmering i tidigare åldrar

Kom igång med programmering på din skola! Den här avgiftsfria workshopserien baseras på Skolverkets webbkurs ”Om programmering” och erbjuder stöd och inspiration i ett första möte med programmering.

Läs mer

Flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

För att barn och elever med ett annat modersmål ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt inhämta och utveckla kunskaper och lära sig det svenska språket krävs en undervisning som innehåller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Genom utbildning om SKUA stärks lärarens förmåga att ta sig an en lärandemiljö där olika normer och värderingar möts och utvecklas, som i sin tur bidrar till elevernas lärande.

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9

45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk för undervisning i ämnet inom grundskolans senare år.

Nätverk för samordnare av nyanlända elevers lärande

Nätverket syftar till att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Läs mer

Kontaktperson