Text

Hälsa och välfärd

Följande kurser inom forskarutbildningsområdet Hälsa och välfärd erbjuds läsåret 2020/2021.

Kurserna har anknytning till forskarutbildningsämnet:

  • Arbetslivsvetenskap
  • Folkhälsovetenskap
  • Fysioterapi
  • Socialt arbete
  • Vårdvetenskap

Samtliga kurser ges på engelska och går på halvfart.

 

Kurser

Health and Welfare – Perspectives on Equity, Access and Participation 7,5 credits

Kurskod: FHVV009

Studieperiod 1: 2020-08-31 – 2020-11-08

Takt: Halvfart

I kursen diskuteras samhällsutmaningar och forskningsproblem för jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet inom området hälsa och välfärd. Vidare lyfts ideologiska och teoretiska perspektiv på hälsa och välfärd, samt hur begreppen jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet tillämpas i nationell och internationell forskning. Kursen tar även upp kunskapsteoretiska och etiska perspektiv på deltagarbaserad forskning inom hälsa- och välfärdsområdet.

Kursen läses tillsammans med masterkursen VAE229.

Kursplan Hälsa och välfärd – Perspektiv på jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet, 7,5 hp Pdf, 189.2 kB.

Kursansvarig: Jessica Holmgren Länk till annan webbplats.


Epistemology, Ethics and Design, 7,5 credits

Kurskod: FHVV002

Studieperiod 1: 2020-08-31 – 2020-11-08

Takt: Halvfart

Ort: Eskilstuna

I kursen studeras kunskapsteoretiska traditioner som förekommer inom hälsa och välfärdsområdet, samt den inverkan dessa traditioner har på olika forskningsdesigner. Vidare studeras forskningsetiska frågor och deras samhällsrelevans. I kursen ingår också färdighetsträning för muntliga och skriftliga vetenskapliga presentationer.

Kursplan Kunskapsteori, etik och design, 7,5 hp Pdf, 200.1 kB.

Kursansvarig: Jessica Holmgren Länk till annan webbplats.


Health and Welfare – Perspectives on Profession, Organization and Innovation, 7,5 credits

Kurskod: FHV003

Studieperiod 2: 2020-11-09 – 2021-01-17

Takt: Halvfart

Kursen syftar till att ge doktoranden fördjupade kunskaper om förhållandet mellan organisatoriska hälso- och välfärdssystem och processer, yrkesutövning, implementering och innovativa lösningar för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och välfärd samt att tillämpa denna kunskap inom sitt eget forskningsområde.

Kursen läses tillsammans med masterkursen VAE228.

Kursplan Hälsa och välfärd – Perspektiv på profession, organisation och innovation, 7,5 hp Pdf, 189.2 kB.

Kursansvarig: Maria Sandborgh Länk till annan webbplats.


Systematic Review, 7,5 credits

Kurskod: FHVV007

Studieperiod 2: 2020-11-09 – 2021-01-17

Takt: Halvfart

Kursen är en introduktion till metoder för systematiska litteraturöversikter och kritiskt förhållningssätt när det gäller att genomföra metaanalyser eller metasynteser. Vidare studeras hur man strukturerar vetenskapliga artiklar som bygger på litteraturstudier och hur man systematiskt granskar och sammanställer en sådan vetenskaplig publikation.

Kursplan Kvalitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp Pdf, 200 kB.

Kursansvarig: Anna-Lena Almqvist Länk till annan webbplats.


Qualitative Reserach Methods II, 7,5 credits

Kurskod: FHVV006

Studieperiod 3: 2021-01-18 – 2021-03-28

Takt: Halvfart

Kursen innehåller två delar. Den första delen är en genomgång av aktuella ontologiska, epistemologiska och metodologiska frågeställningar inom vetenskapsfilosofi med relevans för kvalitativa metodologiska forskningsansatser inom hälsa- och välfärdsområdet. Den andra delen behandlar olika metodologiska angreppssätt relevanta för hälsa- och välfärdsområdet. De olika angreppssätten diskuteras utifrån kriterier för urval, etik och kvalitet.

Kursen läses tillsammans med masterkursen SOA410.

Kursplan Kvalitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp Pdf, 184.1 kB.

Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin Länk till annan webbplats.


Quantitative Research Methods II, 7,5 credits

Kurskod: FHVV005

Studieperiod 3: 2021-01-18 – 2021-03-28 (Distans)

Takt: Halvfart

Kursen tar upp fördjupade aspekter av kvantitativ forskningsdesign. Vidare tar kursen upp olika multivariata analysmetoder med relevans för området hälsa och välfärd. Fördjupning i olika sätt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metodansatser (mixed methods) ingår. I kursen diskuteras också hur man som forskare kan vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt inom vetenskapligt arbete

Kursen läses tillsammans med masterkursen PSA317.

Kursplan Kvantitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp Pdf, 199.4 kB.

Kursansvarig: Magnus Elfström Länk till annan webbplats.


Theories, Models and Concepts, 7,5 credits

Kurskod: FHVV004

Studieperiod 4: 2021-03-29 – 2021-06-06

Takt: Halvfart

Kursen syftar till att ge doktoranden fördjupade kunskaper om teorier, modeller och begrepp av relevans för hälsa och välfärdsområdet och specifikt inom det egna forskarutbildningsämnet, samt med ytterligare fördjupning i det egna doktorandprojektet. Doktoranden ska lära sig urskilja vad som kännetecknar teorier, begrepp och modeller, samt begreppsutveckling. Vidare ska doktoranden värdera vilka kunskapsteoretiska grunder som teorier, modeller och begrepp grundas på.

Kursplan Teorier, modeller och bergrepp, 7,5 hp Pdf, 200.1 kB.

Kursansvarig: Annica Lövenmark Länk till annan webbplats.


Animals in Society, 7,5 credits

Kurskod: FHVV010

Studieperiod: Sommarkurs, 2021

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om centrala teorier och metodologiska angreppssätt som används för att studera relationen mellan människor och andra djur inom ramen för forskningsfältet människa-djur-studier (human-animal studies). Kursen ges på engelska.

Kursplan Djur i samhället, 7,5 hp Pdf, 129.8 kB.

Kursansvarig: David Redmalm Länk till annan webbplats.


Anmälan

Vill du anmäla dig till någon av ovanstående kurser kontakta forskningsadministratör.

Till toppen