Text

Behörighet att söka utbildning

För att du ska kunna bli antagen till en universitetsutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. För vissa utbildningar finns också särskilda behörighetskrav. Vilken behörighet som gäller för respektive program hittar du på programsidorna.

Antagning.se - Frågor och svar om behörighet.

Här hittar du de vanligaste frågorna som sökande ställer sin behörig till olika utbildningar.

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna att bli behörig innan utbildningen startar – då kan du bli antagen med villkor. Att bli antagen med villkor kan exempelvis vara aktuellt om du är registrerad på en behörighetsgivande kurs men saknar slutbetyg.

Du söker kursen som vanligt på antagning.se. Där får du sedan information om du är:

 • behörig
 • behörig med villkor
 • obehörig

Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär det att du efter urvalet får mer tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

Har du en registrering på behörighetsgivande kurs/kurser tre terminer bakåt i tiden blir du före urvalet bedömd som ”behörig med villkor”, vilket efter urvalet kan ge statusen ”antagen med villkor”.

Om du inte har någon registrering alls på behörighetsgivande kurs/kurser, eller om registreringen är äldre än tre terminer bakåt i tiden och det inte går att spåra någon aktivitet i kursen, blir du före urvalet bedömd som ”obehörig”, vilket i urvalet ger resultatet ”struken”.

Kort sagt:
Var uppmärksam på den särskilda behörigheten till kursen du sökt, och håll koll på informationen på dina sidor på antagning.se efter ansökan.

Antagen med villkor, från före till efter urvalet

Före urvalet:


Efter urvalet:

Behörig

Antagen/reservplacerad

Behörig med villkor

Antagen med villkor/reservplacerad

Obehörig

Struken


Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär detta att du efter urvalet får ytterligare tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Då kan villkoret tas bort och du kan registreras på kursen och gå den.

Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

 

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Ifylld blankett lämnas via studenttorget@mdu.se alternativt i ansvarig akademis brevlåda utanför Studenttorget före kursstart. Om du är osäker på hur långt före kursstart du måste lämna in din ansökan om undantag är du välkommen att kontakta akademin via Studenttorgets e-postadress studenttorget@mdu.se. Akademin fattar beslut om ansökan kan beviljas, eller ska avslås.

Särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning

Tidsaspekten är särskilt viktig för kurser med praktikinslag, så därför gäller särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 • Akademin HVV: Senast fredagen 3 veckor (24 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på sjuksköterskeprogrammen.
 • Akademin UKK: Senast 3 veckor (21 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på lärarprogrammen.

Ta gärna kontakt med studievägledare på HVV och UKK om du är osäker på din behörighetsstatus inför VFU-kurser.

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdu.se eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00


Meritvärde och urval

När det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser, måste ett urval göras.

När du söker en utbildning räknas de akademiska poäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdagen. Maximalt antal högskolepoäng som du kan räkna med för grundnivå är 165 högskolepoäng. För avancerad nivå gäller 285 högskolepoäng.

Vid urval till kurser kan du bli antagen på akademiska poäng, betyg eller högskoleprov. Vid urval till utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen på betyg eller högskoleprov. För påbyggnadsprogram sker urvalet i de flesta fall på akademiska poäng.

Det finns ett antal utbildningar på MDU som har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande får plats. Du måste ha anmält dig i tid och följa de anvisningar som finns i anmälningsmaterialet och antagningsbeskedet. En student som har fått godkänt i alla kurser på tekniskt basår har till exempel platsgaranti till alla högskole- och civilingenjörsprogram som kommer att ges på MDU under kommande läsår. Mer information finns på programsidan för tekniskt basår.

Söker du kurser du inte har platsgaranti till konkurrerar du med det antal högskolepoäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdag. Programstudenter med platsgaranti antas i första hand.

Lokala urvalsgrunder kan finnas, som till exempel arbetsprov eller arbetslivserfarenhet.

Om flera sökande till kurser och påbyggnadsprogram har lika många poäng används lottning.

 


Reell kompetens

Om du saknar behörighet till universitetsstudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad. Den reella kompetensen, det vill säga dina samlade kunskaper och meriter, kan du ha fått till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

 1. Anmäl dig till kurs/program på antagning.se Länk till annan webbplats.. Här finns information om datum för anmälan.
 2. Fyll i blanketten nedan för ansökan om reell kompetens.
 3. Skriv en självskattning där du beskriver din erfarenheter, förmågor och meriter som motiverar varför du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen.
 4. Bifoga relevanta intyg. Det kan vara betyg och arbetsintyg.
 5. Ladda upp ansökan för reell kompetens och samtliga intyg på antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. En komplett ansökan med självskattning och intyg ska ha kommit in till Antagningsservice senast sista anmälningsdag. Sena ansökningar prövas inte och det är inte möjligt att söka om reell kompetens vid en sen anmälan.
 6. Du får besked om du har beviljats reell kompetens via ditt antagningsbesked på antagning.se. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet.

Ansökan om bedömning av reell kompetens

Grundläggande behörighet

Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tagit fram en gemensam modell för att bedöma den grundläggande behörigheten. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet behöver du ha lägst betyget E eller godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2.
 • Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Har du dessa kunskaper bedöms du uppfylla kraven för grundläggande behörighet och behöver därför inte ansöka om prövning av reell kompetens. Tänk på att du fortfarande kan behöva ansöka om reell kompetens för särskild behörighet.


Hur bedöms din reella kompetens?

Utifrån de dokument och handlingar som du bifogar till din ansökan gör högskolan en bedömning av dina förutsättningar att klara utbildningen. Därför är det viktigt att du skickar in så mycket information och underlag som möjligt.


Gör högskoleprovet

Blir du behörig innebär det inte att du får förtur till den sökta utbildningen. Om det är fler sökande till en utbildning än vad det finns platser måste du konkurrera om en plats med hjälp av ett meritvärde. Söker du en utbildning på grundnivå rekommenderar vi att du gör högskoleprovet för att få ett meritvärde.

Mer information finns på UHR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Uppgifter

Du kan beskriva dina förutsättningar att studera på universitetsnivå genom att göra uppgifter. Uppgifterna kan hjälpa dig att bevisa att du har den kompetens som krävs inom ett område där formella meriter saknas. Du behöver bara göra uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för.


Reell kompetens - Behörig på annat sätt

Beskriv så noggrant som möjligt de förutsättningar du har för att klara
universitetsstudier genom att göra uppgifterna nedan.

 • Skriva alltid namn och personnummer på alla svarssidor.
 • Ange uppgiftsrubriken tydligt, (t.ex. särskild behörighet för Fysik
  kurs B).
 • Uppgiften får max omfatta tre sidor.
 • Använd teckensnitt Times New Roman, storlek 12, med normalt
  radavstånd.
 • Numrera sidorna.

Bifoga, i så stor utsträckning som möjligt, relevanta intyg till stöd för
dina uppgifter. Det kan vara arbetsintyg, kursintyg, utlåtande från
personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc.
Dessa intyg bör innehålla uppgifter om hur länge du t.ex. arbetat och i
vilken omfattning; heltid eller deltid etc.

Tänk på

Om du har lägst betyget godkänd, alternativt E i:

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andraspråk A + B,
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska B,
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A,

Behöver du inte göra de uppgifter som avser din kompetens i det som du
har betyg i (svenska, engelska respektive matematik). Då ber vi dig istället
bifoga kopia på betyg i ämnet.


Uppgifter för grundläggande behörighet

1. Kommunikation och hantering av det svenska språket
a. Läsförståelse

Jag kan ta del av längre texter av olika typ och svårighetsgrad (t.ex.
artiklar och rapporter) samt förstå sammanhang och följa resonemang i
den lästa texten. Jag kan även sammanfatta texter jag läst.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du läser och använder
  delkunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.
 • Ge exempel på texter som du utan problem kan ta del av och där
  du utan svårighet förstår sammanhang och resonemang i texten.
 • Välj ut en text och gör en sammanfattning av den texten. Bifoga
  sammanfattning och den ursprungliga texten.


b. Skriftlig färdighet

Jag kan skriva en text (t.ex. en uppsats eller rapport) som förmedlar
information eller innehåller skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Jag kan
dra slutsatser, argumentera och använda egna texter som arbetsredskap.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du skriver och använder de
  kunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.
 • Bifoga exempel på text(er) du skrivit där ovanstående kommer till
  uttryck.

c. Muntlig färdighet

Jag kan inför en grupp muntligt framföra information. Jag kan också delta
i diskussioner och där argumentera för en ståndpunkt samt resonera kring
olika alternativ och möjligheter.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du använder de kompetenser
  som nämns i påståendet ovan.

2. Hantering av det engelska språket
Läs- och hörförståelse

Jag förstår längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt kan följa med i
en argumentation på engelska. Jag kan läsa artiklar och rapporter på
engelska som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och
åsikter. Jag kan i samtal på engelska utbyta information och åsikter.

Nedanstående uppgifter ska besvaras på engelska.

 • Beskriv, i vilka olika sammanhang du läser texter på engelska och
  tar del av information på talad engelska.
 • Ge, exempel på texter på engelska som du kan ta del av och där
  du utan större svårigheter förstår sammanhang och resonemang i
  texten.
 • Beskriv, i vilka olika sammanhang du för samtal på engelska


3. Matematik

Begrepp, metoder och färdigheter

Jag kan i olika beräkningssammanhang tillämpa olika räknesätt, hantera
de vanligaste måttenheterna samt procent och är förtrogen med
grundläggande geometriska begrepp. Jag kan tolka enkla matematiska
samband eller formler. Jag kan lösa rutinuppgifter i vardagslivet samt
använda mig av en miniräknare.

Problemlösning

Jag kan lösa uppgifter självständigt där det inte finns något självklart sätt
att gå till väga. Jag kan kritiskt värdera data, metoder och resultat.

Kommunikation och argumentation

Jag kan föra resonemang, samtala och argumentera logiskt både muntligt
och skriftligt med hjälp av matematiska symboler, t.ex. tal som x och y,
grafer och diagram.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du använder de kunskaper och
  färdigheter som beskrivs i påståendena ovan.
 • Ge, utifrån egna yrkeserfarenheter eller övrig livssituation,
  exempel på hur du använder förmågor som du anser kan knytas
  till matematik utifrån påståendena ovan.


4. Allmänorientering

Erfarenheter från vuxenlivet kan på olika sätt ha bidragit till din
allmänorientering. Det är, som tidigare nämnts, viktigt att du har
förutsättningar att omsätta det du lärt dig av dina erfarenheter till
reflektion och resonemang i högskolestudierna. För att klara
universitetsstudier är det till exempel viktigt att du kan:

 • diskutera med utgångspunkt från information som du tagit del av,
  till exempel en text eller en föreläsning
 • reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv/synsätt
 • ta del av och tolka beskrivningar som framställs i siffror och diagram

I denna del vi ber dig att använda dina erfarenheter från olika områden
som utgångspunkt. Beskriv på vilket sätt du menar att de bidragit till din
allmänorientering, och kan ha gett dig förutsättningar att klara
universitetsstudier. Det är bra om erfarenheternas omfattning i tid framgår
av din beskrivning. De erfarenheter som du hänvisar till kan vara:

Arbete; anställningar och eget företagande
Utbildning; inom det formella utbildningssystemet (gymnasieskola,
Komvux etc) samt utanför det formella utbildningssystemet (intern- och
personalutbildningar etc.)
Ideellt arbete; föreningsverksamhet, politiskt engagemang m.m.
Andra erfarenheter; föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig,
militärtjänst, särskilda uppdrag eller annat.


Uppgifter för särskild behörighet

Vi ber dig beskriva de kunskaper och färdigheter du har med
utgångspunkt från de förkunskapskrav som ställs. Om du saknar en
gymnasiekurs, t.ex. Matematik kurs B/Matematik 2a/2b/2c, bör du gå
in på Skolverkets webbplats och ta del av gymnasiekursens mål. Med kursens mål som utgångspunkt ska du sen beskriva hur du har fått motsvarande kunskaper på annat sätt.

Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Samma princip gäller om förkunskaper på universitetsnivå krävs. Studera
lärandemålen för den utbildning som krävs för behörighet och beskriv
dina kunskaper och färdigheter med utgångspunkt från dessa.

Sök kursplaner på MDU:s webbplats, där lärandemålen beskrivs

Beskriv också hur du har inhämtat dessa kunskaper och färdigheter.
Vilka erfarenheter har gett dig dessa kunskaper? Det är bra om
erfarenheternas omfattning i tid framgår av din beskrivning. De
erfarenheter som du hänvisar till kan vara:

Arbete: anställningar och eget företagande.
Utbildning: inom det formella utbildningssystemet (gymnasieskola,
Komvux etc.) samt utanför det formella utbildningssystemet (intern- och
personalutbildningar etc).
Ideellt arbete: föreningsverksamhet, politiskt engagemang mm.
Andra erfarenheter: föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig,
militärtjänst, särskilda uppdrag eller annat.


Mer information

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdu.se
eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 10:00-12:00


Till toppen