Text

VFU i Sjuksköterskeprogrammet

I sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhets­förlagd utbildning (VFU) under terminerna 2, 4, 5 och 6.

Omfattningen av VFU skiljer sig åt beroende på när du blev antagen till sjuksköterskeprogrammet. För att veta vad som gäller för dig, läs under den rubrik som stämmer för när du blev antagen.

 

VFU innefattar sammanlagt cirka 27 veckor av programmet och dessa veckor är förlagda inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård. Under VFU ligger fokus på att lära sig vårda utifrån patienten, med stöd av handledande legitimerade sjuksköterskor.

VFU-placeringarna är förlagda inom hela Sörmlands och Västmanlands län samt ett fåtal somatiska och psykiatriska placeringar på Södertälje sjukhus. Detta innebär till viss del resor till annan ort än studieorten. VFU-placeringarna fördelas av VFU-handläggare vilket innebär att man som student inte kan ordna egen placering.

Cirka hälften av antalet studietimmar i utbildningen består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU utgör en viktig del av programmet och bedrivs i många olika vårdverksamheter i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare. VFU syftar till att du som student ska få möjlighet att öva och utföra praktiska moment med beaktande av teoretisk kunskap. Det är viktigt att omvårdnaden som bedrivs ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

En stor del av vården utförs i människors hem och kräver både allmänna och specifika kunskaper. Omvårdnadsbehovet kan vara både komplext och avancerat. Med tanke på detta är sjuksköterskeprogrammet utformat med hänsyn till omställningen till nära vård, inom hälso- och sjukvården. VFU genomförs i äldrevård, slutenvård, primärvård, vård i hemmet, akutsjukvård och psykiatrisk vårdkontext.

VFU genomförs i Sörmlands och Västmanlands län, beroende på antagningsort. I enskilda fall kan VFU förläggas till Södertälje sjukhus. De är inte möjligt att ordna VFU på egen hand, eftersom denna del av utbildningen behöver genomföras i de verksamheter som MDU har avtal med. Som student behöver du vara beredd på att temporärt resa och bo på annan ort och stå för denna kostnad i väntan på beslut om ersättning från universitetet.

Mer information

Kontaktuppgifter till VFU-handläggare för sjuksköterskeprogrammet,
se respektive studieort nedan:

Eskilstuna VFU-sspE@mdu.se

Nyköping VFU-sspN@mdu.se

Västerås VFU-sspV@mdu.se