Text

VFU i Fysioterapeutprogrammet

Syftet med verksamhetsförlagd undervisning (VFU) vid fysioterapeutprogrammet är att du som student, under handledning och som medlem i ett arbetslag, får komma i direk­tkontakt med friska, sjuka och funktions­hindrade människor.

I mötet med patienten lär du dig att bedöma, planera, utföra och utvärdera åtgärder utifrån dina kunskaper och färdigheter.

VFU:n bedrivs huvudsakligen inom vårdverksamheter i Sörmland, Västmanland, Örebro och Värmland, inom följande verksamhetsområden:

  • primärvård
  • kommunal vård och omsorg
  • specialiserad vård


Kontakt